2018

Privacy en Cookie Statement Stichting Woonstad Rotterdam

Inleiding

In dit privacy statement (“Privacy Statement”) informeert Woonstad Rotterdam, waarvan Stadswonen Rotterdam onderdeel uitmaakt, u over het privacy beleid, hierna ook: “wij”, “ons” en “Woonstad Rotterdam” te noemen. Hiermee willen wij u duidelijkheid bieden over welke persoonsgegevens wij van u nodig hebben, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij met de bescherming daarvan omgaan. Woonstad Rotterdam beschikt over uw persoonsgegevens of kan deze opvragen als u een (potentiële) klant bent. Bijvoorbeeld als u een woning wilt huren, aankopen of (terug-) verkopen of als u geïnteresseerd bent in ons aanbod. Woonstad Rotterdam neemt de toepasselijke wet- en regelgeving ook op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (privacy) in acht. Woonstad Rotterdam streeft ernaar uw gegevens altijd op zorgvuldige wijze te verwerken.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Om onze diensten, dienstverlening en producten te blijven verbeteren maken wij gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek, enquêtes en analyses. Zo voert Woonstad Rotterdam regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en de klantvriendelijkheid te verbeteren. Deze onderzoeken worden door Woonstad Rotterdam zelf uitgevoerd of door een extern bureau in opdracht van Woonstad Rotterdam. U maakt in sommige gevallen zelf de keuze om bepaalde gegevens achter te laten, zodat er op een later tijdstip contact met u kan worden opgenomen en om eventueel met andere klanten ervaringen uit te kunnen wisselen. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven van Woonstad Rotterdam. Door Woonstad Rotterdam ingeschakelde derde partijen, zoals een makelaar of projectontwikkelaar, kunnen van deze inschrijfgegevens gebruik maken om u (ook) actief te kunnen benaderen over bijvoorbeeld een nieuwbouwproject.

Doeleinden

De verwerking door Woonstad Rotterdam en/of door ingeschakelde derde partijen vindt specifiek plaats voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de huur- en koopovereenkomst;

 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;

 • het innen van vorderingen, zoals het innen van de huursom of VVE-bijdrage, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen;

 • het aanvragen en verstrekken van een huurtoeslag;

 • het onderhoud en de reparatie van de te huren en verhuren (on)roerende zaken;

 • het behandelen van geschillen;

 • het laten uitoefenen van accountantscontrole;

 • activiteiten van intern beheer;

 • de uitvoering of toepassing van wet en regelgeving.

Welke persoonsgegevens

Gegevens die Woonstad Rotterdam van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden betreffen onder meer:

 • NAWTE-gegevens,

 • geboortedatum;

 • gegevens van uw partner en/of van medehuurders of medebewoners;

 • betalings- en inkomensgegevens;

 • burgerservicenummer (BSN), uitsluitend teneinde aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;

 • omvang en samenstelling van het huishouden, leeftijden, huidige woonsituatie en -wensen, urgentieverklaring of voorrangsregeling;

 • medische gegevens, uitsluitend voor zover dit voor toewijzing van een woning en/of de uitvoering van een huurovereenkomst noodzakelijk is;

 • gegevens met het oog op het onderhoud en/of de reparatie van de gehuurde (on)roerende zaken.

Verstrekking gegevens aan derden

Woonstad Rotterdam verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de aannemer, installateur, loodgieter of deskundige die in onze opdracht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden of deskundigenonderzoek uitvoert. Maar ook in gevallen van fraude, misbruik of (woon)overlast kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens aan derden te verstrekken. In alle overige gevallen vraagt Woonstad Rotterdam op voorhand eerst uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Woonstad Rotterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, bijvoorbeeld zolang de huurovereenkomst van kracht is, gedurende het traject voor de aan- of verkoop van een woning door of aan Woonstad Rotterdam of zolang de wet Woonstad Rotterdam daartoe verplicht. Daarna worden de persoonsgegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Gegevensbeveiliging

Woonstad Rotterdam hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Woonstad Rotterdam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Woonstad Rotterdam toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Woonstad Rotterdam gebruik maakt van de diensten van derden, zal Woonstad Rotterdam in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.

Social media en websites van derden

Op de websites www.woonstadrotterdam.nl en www.stadswonenrotterdam.nl, hierna te noemen de Website, zijn buttons en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken (LinkedIn, Facebook, Twitter) of websites van derden. Woonstad Rotterdam houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden. Het gebruiken van andere media is dus voor uw eigen risico. Raadpleegt u in elk geval eerst het privacy statement van derden, voordat u van dergelijke diensten gebruik maakt.

Statistieken en cookies

Woonstad Rotterdam houdt gebruiksgegevens bij van de Website zoals IP-adressen, domeinen, datum en tijd van oproepen of aanvragen, doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt.

Teneinde het gebruiksgemak van de Website te vergroten, gebruikt Woonstad Rotterdam zogeheten “cookies”. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op de computer wordt opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek. U kunt op elk gewenst moment de browser zodanig instellen dat cookies gedeactiveerd worden en dus niet meer worden opgeslagen. Dit uitschakelen kan wel gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze en overige (gelinkte) website(s).

Vanwege de door Woonstad Rotterdam gebruikte Analytics-dienst van Google worden eveneens cookies geplaatst. Woonstad Rotterdam gebruikt deze dienst om het gebruik van de Website bij te houden en rapportages te verkrijgen. Door gebruik te maken van de Website van Woonstad Rotterdam geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons, zoals hiervoor onder “Social media en websites van derden” omschreven. Woonstad Rotterdam heeft hierop geen invloed. Op de website van de Consumentenbond leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Wijzigingen privacy statement

Woonstad Rotterdam is altijd gerechtigd dit Privacy Statement te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de Website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze Website.  

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Woonstad Rotterdam dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken. De behandeling van een klacht verloopt in beginsel volgens de interne klachtenprocedure, te raadplegen via: http://www.woonstadrotterdam.nl/Home/_/VGV-Klacht-indienen.html. Uw verzoek kunt u indienen bij de Afdeling Klant Contacten van Woonstad Rotterdam via het e-mailadres info@woonstadrotterdam.nl. Ook kunt u gebruik maken van het online klachtenformulier, in te vullen op de Website van Woonstad Rotterdam, zie: http://www.woonstadrotterdam.nl/Home/_/Klachtenformulier.html. U ontvangt binnen vier (4) weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke reactie van Woonstad Rotterdam.  

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met het Afdeling Klant Contacten van Woonstad Rotterdam via het e-mailadres info@woonstadrotterdam.nl.

Dit Privacy Statement is vastgesteld op 21 december 2016.