jaarverslag 2019

Voorwoord van het bestuur

Begin maart 2020, toen het opstellen van deze jaarstukken over 2019 bijna was afgerond, werd Nederland en daarmee ook Woonstad Rotterdam geconfronteerd met de coronacrisis.

Onze doelgroepen

De komende jaren investeren we in extra woningen en in vernieuwing van onze woningen. We streven naar een woningaanbod dat beantwoordt aan de vraag van al onze klanten, nu en in de toekomst.

Ons vastgoed

Omdat de woonvraag in Rotterdam veranderlijk is in de tijd, hebben we een flexibele woningvoorraad nodig, die aansluit op de actuele vraag van onze doelgroepen.

Dienstverlening: de klant centraal

Onze bewoners staan centraal bij alles wat we doen. Bij elk contact met bewoners willen we het verschil maken door zo goed mogelijk in te spelen op hun wensen en behoeften. We lossen problemen snel op en op de juiste manier.

Meedoen en invloed: de bewoner centraal

Het programma ‘meedoen en invloed’ draagt bij aan een inclusieve stad en leefbare buurten en wijken. In 2019 hebben we meer samenhang aangebracht in het programma.

Duurzaamheid: energietransitie, circulair en klimaatadaptatie

Woonstad Rotterdam is ambitieus en vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. De energietransitie is inmiddels flink op stoom. Wij willen dat voor 2050 onze hele woningvoorraad C02-neutraal is.

Digitalisering en data

In 2019 hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar een digitale woningcorporatie. Digitalisering is voor ons geen doel, maar een middel om te werken aan een excellente dienstverlening met ruimte voor de menselijke maat.

Organisatie

Door het ontwikkelen van de organisatie en medewerkers werken we aan een toekomstbestendige en wendbare organisatie, met een hogere klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Zo kunnen we onze ambities nog beter waarmaken.

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad kijkt met tevredenheid terug op 2019. Er zijn opnieuw vele goede prestaties geleverd die de stad en haar inwoners ten goede komen.

Verslag van de Ondernemingsraad

Een OR voert namens collega’s overleg met de bestuurder, en behartigt hierbij de belangen van het personeel. Een belangrijke taak is het bewaken van de geldende wet-en regelgeving, zoals naleving van de cao en het sociaal statuut.