2018

Meedoen en invloed

In 2018 hebben we gezocht naar manieren om het belang van bewoners nog meer te borgen in onze bedrijfsprocessen. We willen dat onze bewoners meedoen en invloed hebben. Meedoen stimuleren we onder meer door kwetsbare groepen te ondersteunen. Ook faciliteren we al jaren bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de wijk vergroten. Invloed gaat over het meepraten, meedenken en meebepalen van bewoners bij wat wij doen. Zo betrekken we bewoners bij nieuwbouw, renovatie en leefbaarheid.

leefbaarheidsuitgaven x € 1.000

2018

2017

wijkontwikkeling en samenwerking

542

899

basis beheeractiviteiten

3.013

3.644

totaal

3.555

4.543

Workshops

Rondom meedoen en invloed en wat dat betekent voor onze organisatie hebben we verschillende workshops georganiseerd. Medewerkers uit de hele organisatie luisterden naar verhalen van bewoners en externen en gingen met elkaar in discussie over de rol van Woonstad Rotterdam in de wijk. De verhalen gaven tegenwicht aan de meer ‘harde’ factoren waarop wij besluiten baseren, zoals bouwdoelen en financiën. We organiseren ook lunchlezingen over het thema. Doel is het creëren van bewustzijn, dat het integreren van klantbelang in wat wij besluiten en doen, niet vrijblijvend is.

Overleg met bewoners

We hebben onderzoek gedaan naar de beleving van bewoners tijdens grootscheeps funderingsherstel. We hebben ervan geleerd. Het behalen van bouw- en onderhoudsdoelen alleen is niet voldoende. Het gaat ook om de wijze waarop we onze bedrijfsdoelen halen en het effect van onze plannen. Daarom gaan we voortaan bij projecten vooraf, vaker en structureler met bewoners overleggen.

‘Woonstad wijkt uit’

In plaats van één keer per jaar ‘De Dag van de Bewoner’ te organiseren, trekken we in 2019 onder de noemer ‘Woonstad wijkt uit’ met een koffiekar de wijk in. We zijn duidelijk herkenbaar en praten met wijkbewoners. Met de signalen en ideeën gaan we structureel aan de slag binnen de organisatie. Vervolgens koppelen we terug naar bewoners. Bewoners ervaren dat we echt luisteren en hun mening serieus nemen. Ze voelen zich daardoor meer eigenaar van hun woning en woonomgeving. Dat verhoogt de leefbaarheid in de wijk en de verhuurbaarheid van onze woningen. In 2018 is het hele concept uitgewerkt en zijn de eerste wijkbezoeken voor 2019 voorbereid.

Praktijkvoorbeeld: bankjes

Kwetsbare groepen mee laten doen zit soms in kleine ingrepen. Voor veel oudere bewoners van de Prinsessenflat bleek het winkelcentrum van de wijk Prinsenland te ver. Halverwege wilden ze graag uit kunnen rusten. Die mogelijkheid was er niet. De afstand was naar gemeentelijke normen niet ver genoeg voor plaatsing van bankjes. Na onze bemiddeling plaatste de gemeente alsnog enkele bankjes. De leefwereld en beleving van ouderen uit de flat is nu groter.

Meebepalen

Al ruim tien jaar woont een kunstenaarscollectief in nog te renoveren panden aan de Wolphaertsbocht in Charlois. Volgens de oorspronkelijke afspraken wonen de kunstenaars daar tijdelijk. Maar ze willen graag blijven. Ze hebben daarvoor een plan ontwikkeld, waarover wij met elkaar in gesprek zijn.

Vroegsignalering

Slimme data geven ons steeds meer mogelijkheden om sociale problemen vroeg te signaleren. Ook trainen we aannemers in het herkennen van eenzaamheid, dementie, alcoholisme, drugsgebruik, geweld en zorgmijding. Signaleren we sociale problemen dan betrekken we gemeente, hulpinstanties en wijkteams. Bij alles wat we doen houden wij ons uiteraard aan de privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Steeds vaker lopen we aan tegen morele en ethische vraagstukken. In 2019 zullen we ons ethisch manifest lanceren. Bijvoorbeeld bij het doorgeven van gegevens gebaseerd op onze data aan hulpverlenende instanties.