2018

Klimaatadaptieve voorraad

Wateroverlast in straten, tuinen, achterpaden en op pleinen wordt een steeds groter probleem. Het bedreigt niet alleen het directe woongenot van onze huurders. Water dat structureel in de straat blijft staan en waterstanden die schommelen, tasten de funderingen van onze woningen aan. In 2018 hebben we samen met waterschappen, gemeenten en andere vastgoedeigenaren onderzocht voor welke stadsdelen en wijken het water het meest bedreigend is, en waar kansen liggen om aan de slag te gaan. Uit een eerste scan blijkt dat de meeste gemeenschappelijke kansen liggen in Overschie, het Oude Noorden, de Tarwewijk en één van de wijken in west. Wateroverlast beperkt zich niet tot een tuin of een achterpad. De aanpak vraagt om gebiedsgerichte samenwerking.

Regentonnen en waterbuffers

Het aanpassen van woonomgevingen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) is in 2018 structureler ingebed in ons duurzaamheidsbeleid. Zo hebben we bij de bouw van dertig all-electric woningen in Spangen extra voorzieningen getroffen die de buurt beter bestand maken tegen hevige regenval. Elke woning heeft een regenton die het hemelwater opvangt. Via een ondergronds infiltratie- en overloopsysteem stroomt dat water naar het binnenterrein, met natuurlijke waterbuffers (wadi’s). Als deze buffers verzadigd zijn, gaat het regenwater naar infiltratiekratten onder het Staringplein. Pas als die verzadigd zijn, vindt overstort plaats naar het gemeenteriool.