2018

Verslag van de Ondernemingsraad

Innovatieve medezeggenschap

De ondernemingsraad, het medezeggenschapsorgaan van medewerkers van Woonstad Rotterdam, hecht eraan zo vroeg mogelijk bij besluitvormingsprocessen betrokken te zijn. Bij het simpelweg volgen van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zou de invloed van medewerkers in onze optiek te schraal zijn. Want hoe ziet dat eruit?

De bestuurder ontwikkelt een plan, al of niet in samenwerking met het MT. Als dit plan gevolgen heeft voor de organisatie en/of de medewerkers, dan geldt vaak een advies- of instemmingsrecht voor de OR. In dat geval neemt de bestuurder een voorgenomen besluit en legt dat voor aan de OR met een verzoek te adviseren of in te stemmen.Aan het einde dus, van het hele proces waarin verschillende scenario’s zijn onderzocht, besproken, gewogen en afgewezen.OR en bestuur zijn van mening dat de OR een wezenlijker bijdrage kan leveren door in een vroeg stadium aan te sluiten bij dit proces, waarbij de daadwerkelijke advisering/instemming een sluitstuk is in plaats van het doel op zich. Besluitvorming wordt meer gedragen door aan het begin al de stem van medewerkers mee te wegen.

Daarnaast houdt Woonstad Rotterdam zich al enige jaren niet meer aan de traditionele werkwijze waarbij de bestuurder de enige gesprekspartner is van de OR. Steeds meer directeuren en managers zoeken de OR op om hun plannen te toetsen en aan te scherpen. Hierdoor geven we gezamenlijk invulling aan professionele medezeggenschap.

Tot slot is de OR niet alleen in afwachting van plannen van bestuurder en MT, maar ontwikkelt zelf ook initiatieven. Op basis van signalen uit de organisatie heeft de OR ervoor gezorgd dat er nu een pilot loopt met een businesscard voor zakelijk reizen (zodat medewerkers hun kosten niet meer hoeven voor te schieten), is er duidelijkheid gekomen over salarisontwikkeling bij interne doorstroming, en zijn ingehuurde medewerkers op geoutsourcete werkzaamheden voortaan welkom bij de Woonstad feesten.

Talentontwikkeling

OR leden verrichten hun taak naast hun reguliere werkzaamheden. En wat voor het reguliere werk geldt, geldt ook voor de OR-taak: dit gaat het best als medewerkers optimaal worden ingezet op hun talenten en vaardigheden. In 2018 heeft de OR zijn aanwezige talenten en managementdrives in kaart gebracht en onderzocht hoe deze het best tot hun recht kunnen komen binnen de verschillende commissies, taken en rollen binnen de OR. Onderlinge coaching en begeleiding vanuit het dagelijks bestuur (DB) leiden daarbij tot een goed werkend team waarin iedereen zich verder kan ontwikkelen en verbeteren.

Zelfsturend team

Over en met zelfsturende teams is het afgelopen decennium veel geschreven, gesproken en geëxperimenteerd. Opvallend is dat daarbij nooit een OR genoemd wordt. En dat terwijl zelfs in de meest hiërarchisch ingerichte organisaties er al tijdenlang zo’n team rondloopt en vaak prima functioneert.

Onze OR kent geen leidinggevenden, stelt eigenstandig doelen, verdeelt onderling de taken en organiseert zelf verbeterslagen in het functioneren. Dat alles in een dynamische omgeving, en veel interne dynamiek door het vertrek in 2018 van twee OR leden en de komst van twee nieuwe leden. En in onze optiek, in tegenstelling tot het werken met zelfsturende teams in andere velden, met prima resultaten.

Hier leest u het volledige jaarverslag van de OR.