2018

Verslag van de Raad van Commissarissen

Voorwoord van de voorzitter

De Raad kijkt met tevreden gevoelens terug op de vele goede prestaties die in 2018 geleverd zijn ten faveure van de stad en haar inwoners. In het oog springen:

  • De huurmatiging en daarmee de bijdrage van Woonstad Rotterdam aan de betaalbaarheid van het wonen

  • De voortgang die is geboekt in de verduurzaming van de voorraad en daarmee de bijdrage van Woonstad Rotterdam aan enerzijds de klimaatagenda en via de lagere energielasten opnieuw ook aan de betaalbaarheid.

  • De productie van nieuwe en gerenoveerde woningen en daarmee de bijdrage van Woonstad Rotterdam aan de beschikbaarheid van goede woonruimte.

Prestaties die de organisatie niet alleen in 2018 levert, maar structureel, zoals blijkt uit het visitatierapport 2014-2017 dat dit jaar uitkwam.

Anderzijds is er zorg en enige ontevredenheid over een aantal ontwikkelingen in de buitenwereld. Dat betreft met name:

  • De voortdurende regel- en belastingdruk die de sector teistert. Deels begrijpelijk wanneer je de afkortingen kent (AVG, ATAD, OOB), maar wel afleidend van het eigenlijke werk. De belastingdruk inclusief de verhuurderheffing, saneringsheffing en de verplichte betaling aan AW betekent voor Woonstad Rotterdam een totaalbedrag van € 19,8 miljoen. Met dat geld hadden we veel goeds voor de stad kunnen doen.

  • Het gebrek aan duidelijke en met name eenduidige verwachtingen van de overheden van Woonstad Rotterdam. Soms wordt er gesproken over investeren in middenhuur, in een ander debat wordt gesuggereerd dat we die woningen juist verkopen ten gunste van de sociale sector. Van diverse politieke partijen moeten we bijdragen aan de overheidsfinanciën, anderen geven daarentegen prioriteit aan het laaghouden van de huren. Een onmogelijke spagaat: aan tegengestelde verlangens kunnen we niet tegemoetkomen.

drs. A.M. Breeman, voorzitter

Over besturen en toezicht houden

Toezichthouder, werkgever, adviseur, klankbord
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB). De Raad adviseert het Bestuur daarnaast gevraagd en ongevraagd (klankbord), is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurders en stelt hun beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De Raad geeft de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken (en keurt deze goed) en verleent de opdracht voor de visitatie die Woonstad Rotterdam elke vier jaar laat uitvoeren.   

Legitimatie, governancecode
Legitimatie, governancecodeDe RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van de Raad is beschreven in het reglement RvC. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met twee separate commissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Voor beide commissies is een reglement opgesteld. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de Raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de Raad onverlet.

De Raad handelt binnen de grenzen van de Woningwet en werkt op basis van de Governancecode Woningcorporaties 2015. Hierbij worden de volgende principes gehanteerd:
principe 1: Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
principe 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

De Raad houdt zich aan deze principes en de uitwerking daarvan. In één geval gebeurt dat niet: deze uitzondering wordt in het jaarverslag uitgelegd.

De Raad heeft diverse aspecten met betrekking tot besturen en toezichthouden uitgewerkt in documenten die terug te vinden zijn op de website van Woonstad Rotterdam.

Verslag vanuit toezichthoudende rol

Als onderdeel van de rol als toezichthouder heeft de Raad goedkeuringsbesluiten genomen over alle onderwerpen die zijn genoemd in de Woningwet en de Statuten (zie bij vergaderingen voor een complete lijst).

Allereerst kunnen genoemd worden de stukken inzake de verantwoording over 2017, de prestatieafspraken met de gemeente en de plannen voor 2018. Daarnaast is gesproken over (het functioneren van) de Raad zelf: de zelfevaluatie (onder leiding van een externe), benoemingstermijn en de herbenoeming respectievelijk benoeming van leden van de raad. Ook heeft de governance de nodige aandacht gekregen, o.a. de visitatie en de gewijzigde statuten als gevolg van de Veegwet.

Verslag vanuit werkgeversrol

Aanstelling
Mevrouw Molenaar is sinds 2011 voorzitter en de heer Feenstra sinds 2012 lid van de Raad van Bestuur. De Woningwet gaat uit van een benoemingstermijn van maximaal vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. Voor benoemingen uit het verleden bestaat een uitzonderingsmogelijkheid. De Raad van Commissarissen maakt van deze mogelijkheid gebruik.

Honorering
De beide leden van de Raad van Bestuur vallen voor wat betreft hun bezoldiging onder de zogeheten overgangsregeling van zeven jaar van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De jaarrekening bevat hierover meer informatie.

Functioneren
Door de Remuneratiecommissie zijn in april drie gesprekken met de RvB gevoerd over het functioneren. Er is een op een en gezamenlijk gesproken. Gespreksonderwerpen waren: executive agenda's 2017 en 2018, persoonlijke ambities, politiek krachtenveld, innovatie en verbinding met de organisatie.

Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling
De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat beide bestuursleden geen onverenigbare (neven)functies bekleden en dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Bij geen enkel onderwerp heeft een van de leden van de Raad van Bestuur zich aan de beraadslagingen moeten onttrekken.

Verslag vanuit klankbordfunctie

De Raad vult haar rol als klankbord voor het bestuur langs een aantal lijnen in. Allereerst door tijdens de reguliere vergadering de tijd te nemen om met bestuur en management van gedachten te wisselen over relevante thema's. In 2018 waren dat de thema's:

  • digitale innovatie en transformatie

  • portefeuillemanagement

  • inkoop

De Raad heeft daarnaast in een afzonderlijke bijeenkomst met vertegenwoordigers vanuit onderzoek- en bouwwereld aandacht besteed aan Resultaatgericht Samenwerken in Ontwikkeling, Bouw en Onderhoud. Ook heeft de Raad een dag besteed aan het bezoeken van diverse sociale projecten. Bij die gelegenheid is de nodige aandacht besteed aan bewonersparticipatie in complexe renovatieprojecten, zelfstandig wonende ouderen, problematiek van winkeliers en samenwerking bij huurders met meervoudige problematiek.

De tweede lijn betreft het overleg met de Auditcommissie. Agenda en karakter van het overleg bieden de commissarissen ruim de gelegenheid om een klankbord voor bestuurder en management te zijn op alle aandachtsgebieden van die commissie.

Ten slotte laat het periodieke overleg van de voorzitter van de RvC met de bestuursvoorzitter en dat tussen de voorzitter van de Auditcommissie en het bestuurslid zich ook zo kwalificeren.

Samenstelling en functioneren

De RvC bestond in 2018 uit zes leden. Op 18 oktober eindigde de tweede (en laatste) termijn van de heer Stegman. In zijn plaats is de heer Wieleman benoemd. Met ingang van 1 januari 2019 is mevrouw Schippers, lid op voordracht van de Ondernemingsraad, herbenoemd.

Samenstelling van de Raad

drs. A.M. Breeman (1949)
Commissaris en grootaandeelhouder van het Europees opererende industrial maintenance bedrijf Metal Treatment Technology. Onder dit bedrijf valt onder andere het familiebedrijf Vecom Group. Daarnaast is de heer Breeman voorzitter van de Aufsichtsrat Derustit van GmbH, voorzitter bestuur Technetkring NWN, secretaris van de Mandeville Stichting, lid van het Comité Onafhankelijksdag Nederland en is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ismacom GMBH.

De heer Breeman is per 1 januari 2013 als voorzitter benoemd. Hij is lid van de Remuneratiecommissie. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.

ir. T.V.M. Heerkens (1965)
Sinds 2006 algemeen directeur van Landal GreenParks en voordien financieel directeur bij dezelfde onderneming. Voorheen werkzaam als CFO/lid Raad van Bestuur van SNT Group en principal consultant bij OC & C Strategy Consultants. De heer Heerkens is tevens lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Concert- en Congresgebouw De Doelen en van de Stichting Innovatie, Recreatie en Ruimte en is lid van het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis.

De heer Heerkens is per 1 januari 2013 benoemd. Hij is tevens lid (vanaf 18 okt 2018 voorzitter) van de Auditcommissie. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2021.

drs. A.M.J. Rijckenberg (1953)
Voorheen onder meer wethouder Ruimtelijke Ordening en Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht en tien jaar lid van de VROM-raad. Is zelfstandig adviseur en onderzoeker (Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling) in combinatie met een aantal nevenfuncties. Tot 1 december was zij voorzitter van het Architectenregister. Annemiek Rijckenberg nam in mei 2018 afscheid als lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Groenfonds. Zij is lid van de Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds Kinderopvang/Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang. Zij was in 2018 voorzitter van de stichting 20jaarLeidscheRijn en is voorzitter van de stichting “Trillende Lucht”. Mevrouw Rijckenberg heeft ervaring met studentenhuisvesting en bewonersparticipatie.

Mevrouw Rijckenberg is op 7 februari 2012 op voordracht van de Klantenraad benoemd en begin 2016 herbenoemd eveneens op voordracht van de Klantenraad. Zij is lid van de Remuneratiecommissie en vanaf 18 oktober 2018 vicevoorzitter van de Raad. Haar tweede zittingsperiode loopt tot 6 februari 2020.

mr. J.B. J. Stegman MIF (1960) – Commissaris tot 18 oktober 2018
Zelfstandig boardroom consultant op het gebied van strategie, financiering, risk management en governance, in het bijzonder in de financiële sector. Was van 2011 tot 2015 Chief Financial Officer van Robeco, tot 2008 vice chairman van NIBC en tot 2000 lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland. Hij is tevens commissaris bij ABN AMRO Group N.V. en Janssen de Jong Groep B.V.

De heer Stegmann is op 19 oktober 2010 benoemd. Hij is voorzitter van de Auditcommissie en vicevoorzitter van de Raad. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 18 oktober 2018.

ing. F. Darkaoui (1974)
DGA van Zaken Expert BV / Rotterdam Investment BV en RvB/mede-eigenaar van Zorgfamilie en voorzitter van stichting Zorgfamilie. Is voorzitter van Ondernemersfederatie PRIO, lid Adviesraad InHolland, voorzitter Business Club BMDE, voorzitter stichting Martial Arts Rotterdam.

De heer Darkaoui is per 1 november 2012 op voordracht van de Klantenraad benoemd. Zijn tweede zittingsperiode loopt tot 1 november 2020.

ing. C. J. Schippers MSUS (1965)
Mevrouw Schippers is sinds 2007 werkzaam bij de Gemeente Den Haag, tot 2016 als Stadsdeeldirecteur, aansluitend als manager bij het Projectmanagementbureau Den Haag. Sinds december 2017 is zij manager van de afdeling Stedenbouw en Planologie bij de gemeente Den Haag. Voorheen bekleedde zij diverse functies binnen de publieke en semipublieke sector op de beleidsterreinen Stedelijke Vernieuwing respectievelijk Vastgoed. Mevrouw Schippers was juryvoorzitter van de Kartiniprijs 2015.

Zij is voorzitter van de Remuneratiecommissie. Mevrouw Schippers is op 1 januari 2015 op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd. In 2018 is zij herbenoemd. Haar tweede zittingsperiode loopt tot 1 januari 2023.

Drs. H.H.H. Wieleman RA (1955) – Commissaris vanaf 18 oktober 2018
De heer Wieleman is sinds 2015 lid van de Raad van Bestuur/CFO van de Reinier Haga Groep, de grootste topklinische ziekenhuisgroep van Nederland. Hij is in de groep verantwoordelijk voor financiën en treasury, ICT, vastgoed, risicomanagement en facilities. De heer Wieleman is lid van de Raad van Toezicht van de zorginstelling Capri Hartrevalidatie Rotterdam en van de RvT van de scholengemeenschap LMC Rotterdam met 24 scholen in het (voorbereidend) middelbaar onderwijs. Tot 4 december 2018 was hij lid van de Raad van Toezicht Amateurvoetbal KNVB.

Hij is lid van de Remuneratiecommissie. Zijn eerste zittingsperiode loopt tot 18 oktober 2022.

Aandachtsgebieden en taakverdeling

In navolgende overzichten staan de aandachtsgebieden van de leden van de RvC voorafgaande en na 18 oktober 2018. Toelichting bij de het overzicht:
++ betekent: eerste aandachtsgebied; selectiecriterium bij het zoeken van een opvolger.
+ betekent: tweede aandachtsgebied; geen selectiecriterium bij het zoeken van een opvolger.

aandachtsgebieden tot 18-10-2018

Breeman

Schippers

Heerkens

Stegmann

Rijckenberg

Darkaoui

1 Governance en Openbaar bestuur

++

+

 

+

++

 

2 Volkshuisvesting en Stedelijke ontwikkeling

+

++

  

++

++

3 Ontwikkeling, bouw en commercieel beheer van Vastgoed

 

+

++

 

++

+

4 Financiën, bedrijfseconomie en treasury

+

 

++

++

 

+

5 Juridische zaken, risk management en compliance

++

 

+

++

  

6 Organisatieontwikkeling, HRM en ICT

+

++

+

+

+

++

aandachtsgebieden na 18-10-2018

Breeman

Rijckenberg

Wieleman

Heerkens

Darkaoui

Schippers

1 Governance en Openbaar bestuur

++

++

+

  

+

2 Volkshuisvesting en Stedelijke ontwikkeling

+

++

  

++

++

3 Ontwikkeling, bouw en commercieel beheer van Vastgoed

 

+

++

++

+

+

4 Financiën, bedrijfseconomie en treasury

+

 

++

++

+

 

5 Juridische zaken, risk management en compliance

++

 

+

+

  

6 Organisatieontwikkeling, HRM en ICT

+

+

 

+

++

++

In navolgende overzichten staat de taakverdeling van de leden van de RvC voor en na 18 oktober 2018.

tot 18-10-2018

Breeman

Rijckenberg

Schippers

Stegmann

Heerkens

Darkaoui

Leiding

voorzitter

  

plv. vz.

  

Remuneratiecommissie

lid

lid

voorzitter

   

Auditcommissie

   

voorzitter

lid

 

Ondernemingsraad

  

contact

   

Huurders

 

contact

   

contact

vanaf 18-10-2018

Breeman

Rijckenberg

Schippers

Wieleman

Heerkens

Darkaoui

Leiding

voorzitter

plv. vz.

    

Remuneratiecommissie

lid

lid

voorzitter

   

Auditcommissie

   

lid

voorzitter

 

Ondernemingsraad

  

contact

   

Huurders

 

contact

   

contact

Commissies van de Raad

Auditcommissie
De Auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen onder andere bij het toezicht op de interne risicobeheersingssystemen, de verslaglegging, het financieringsbeleid en het functioneren en de rapportages van de externe accountant.

De Auditcommissie heeft onder andere vergaderd over de jaarrekening 2017 en bijbehorende rapportage van Deloitte en de interim rapportage 2018 van PwC. Ook is gesproken over de (meerjaren)begroting, een eventueel vernieuwde machtiging aan het WSW, het treasurystatuut, de accountantsopdracht, fiscale aangelegenheden, het Auditplan en het verslag van de Interne Audit Dienst, de Aedes Benchmark, treasuryrapportages en de leningenportefeuille, het continuïteitsoordeel en de 4-maandelijkse bestuursrapportages.

De Auditcommissie bestond tot 18 oktober uit de heren Stegmann (voorzitter), en Heerkens en vanaf 18 oktober uit de heren Heerkens (voorzitter) en Wieleman. In 2017 is de commissie vijf keer bijeen geweest.

Renumeratiecommissie
De Remuneratiecommissie adviseert de RvC onder andere over het gewenste profiel en de benoeming, functioneren en honorering van de leden van de RvC en van de RvB. In 2018 was één benoemingsprocedure aan de orde en één herbenoeming. Daarnaast heeft de commissie gesproken over het functioneren (individueel en gezamenlijk) en over de permanente educatie van de Raad van Bestuur. Ook besprak de commissie het functioneren van de Raad van Commissarissen, alsmede de permanente educatie van de raad. De Remuneratiecommissie bestond uit mevrouw Schippers (voorzitter), de heer Breeman en mevrouw Rijckenberg.

Functioneren van de Raad

Onafhankelijk
De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat haar leden onafhankelijk zijn in de zin van de Governancecode Woningcorporaties en dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Bij geen enkel agendapunt heeft een van de leden van de Raad zich aan de beraadslagingen moeten onttrekken.

Zelfevaluatie
In april heeft de Raad een zelfevaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een externe deskundige, waarbij onder andere is gekeken naar de soft skills.

Externe visitatie
In september voerde Raeflex de vierjaarlijkse visitatie uit, waarbij ook werd gekeken naar de governance. Woonstad Rotterdam heeft haar governance uitstekend op orde. In de recente governance audit van de Autoriteit Woningcorporaties schrijft de visitatiecommissie hierover het volgende:

“dat de RvC in haar activiteiten laat zien serieus bezig te zijn met de kwaliteit van de governance. Zo worden de ambities in relatie tot externe en interne ontwikkelingen elke drie jaar herijkt. Hierdoor heeft Woonstad goed zicht op de (toekomstige) opgaven. Planvorming en -uitvoering worden op alle niveaus van de organisatie op goede wijze geconcretiseerd. De inrichting van het monitoring- en rapportagesysteem is effectief. Zelfreflectie bij de RvC van Woonstad is meer dan een verplicht jaarlijks evaluatiemoment, de reflectieve instelling van de raad is echt doorleefd en toont zich in de doorgevoerde wijzigingen die uit de zelfevaluaties voortkomen, zoals het consequent aandacht geven aan maatschappelijke thema’s. In de toezichtrelatie is ruim voldoende oog voor de verschillende rollen van raad, bestuurder en management. De RvC past de verschillende rollen als toezichthouder, werkgever en klankbord actief en gedegen toe in de praktijk en treedt zeer professioneel op”.

Deskundigheidsbevordering
Op het gebied van Permanente Educatie zijn de volgende inspanningen verricht. De VTW schrijft 10 PE-punten in twee jaar voor, Woonstad Rotterdam streeft naar gem. 10 PE-punten per jaar. Alle leden voldoen aan de VTW–norm.

PE punten

totaal 2018

collectief 2018

individueel 2018

totaal 2017

Breeman

15

3

12

8

Rijckenberg

11

3

8

10

Schippers

7

3

4

14

Darkaoui

31

3

28

63

Heerkens

21

3

18

9

Stegmann(tot 18-10-18)

33

3

30

58

Wieleman (va 18-10-18)

30

nvt

30

nvt

Op 6 februari is, met inschakeling van diverse externe deskundigen, een interne studiemiddag georganiseerd, met als thema "Resultaatgericht Samenwerken in Ontwikkeling, Bouw en Onderhoud". Het theoretisch kader werd gekoppeld aan ervaringen uit de praktijk. De middag was bedoeld als deskundigheidsbevordering van de RvC. Deze collectieve activiteit is opgenomen met 3 PE-punten.

Bezoldiging
De bezoldiging van commissarissen vindt plaats volgens de beroepsregel Bezoldiging Commissarissen en is afhankelijk van de grootte van de corporatie en de omvang van de gemeente waarin wordt gewerkt. Deze regeling van de VTW geeft voor 2018 als maxima €18.700 voor een lid van de Raad en €28.000 voor de voorzitter.

De RvC heeft besloten om het eigen honorarium te begrenzen op 80% van dat maximum. Een dergelijke reductie acht de Raad in het kader van maatschappelijk verantwoord handelen gepast. De honorering (excl. BTW) voor 2018 bedraagt voor een lid €14.970 en voor de voorzitter € 22.400.

Vergaderingen en overleg

Overleg met het Bestuur
In 2018 heeft de Raad zes keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Er waren vijf reguliere vergaderingen. Daarnaast de themabijeenkomst over Resultaatgericht Samenwerken in Ontwikkeling, Bouw en Onderhoud. Ook hebben de Raad en het Bestuur een deel van een dag besteed aan het bezoeken van maatschappelijke projecten. De Raad heeft zich bij deze gelegenheid laten informeren over de aanpak van een winkelgebied, over het aanpakken van sociale problemen in samenhang met de renovatie van een complex en over het sociaal beheer en reguleren van de instroom in Bloemhof / Hillesluis.

De belangrijkste onderwerpen van de reguliere vergaderingen staan in onderstaand overzicht.

datum

besluitvormend

ter bespreking

06-03-2018

Volmacht WSW

T3-2017 Bestuursrapportage

 

Evenwichtige opbouw RvC

Aedes Benchmark

 

Aanpak Visitatie

Voortgang Executive T3-2017

 

Aanpak herbenoeming RvC lid

Energietransitie

 

Aanpak benoeming RvC lid

Executive agenda 2018

 

Taakverdeling RvB

 

24-04-2018

Jaarstukken incl. treasury

Jaarverslag IAD 2017

 

Decharge RvB

Managementletter Deloitte

 

Treasury- & Beleggingsstatuut

Verklaring Waardemutatie

  

Dialoog met Belanghebbenden

  

Jaarverslag Geschillenadviescommissie

26-06-2018

Visitatie

Q1-2018 Bestuursrapportage

 

Opvolging lid RvC

Q1-2018 Executive Agenda

 

Bod Prestatieafspraken – deel 1

agenda werkbezoek

  

verslag zelfevaluatie

25-09-2018

Wijziging Statuten (Veegwet)

Q2-2018 bestuursrapportage

 

Benoeming lid RvC

Q2-2018 Executive Agenda

 

Wijziging investeringsprogramma 2018

Gedragscodes Woonstad

 

Bod Prestatieafspraken – deel 2

 
 

Jaaragenda 2019

 

11-12-2018

Meerjarenbegroting 2018–2022

Q3-2018 Bestuursrapportage

 

Begroting en jaarplan 2019

Diversiteitsbeleid

 

Visitatierapport

Voortgang Executive Agenda Q3-2018

 

Herbenoeming RvC lid

Managementletter PwC

 

Honorarium RvC 2019

Incassobeleid

 

Prestatieafspraken 2019

 
 

Audit jaarplan 2019

 
 

Audit Charter

 

Overleg Klantenraad en SHS
Een delegatie van de RvC, onder wie de leden die op voordracht van de huurders zijn benoemd, heeft meerdere malen overlegd met de Klantenraad en met de huurders van het voormalige Stadswonen, vertegenwoordigd door de SHS.

Overleg Ondernemingsraad
Een delegatie van de Raad van Commissarissen heeft overlegd met een delegatie van de Ondernemingsraad over de samenwerking met de RvB, de Cao-onderhandelingen en de herbenoeming van mevrouw Schippers.

Dialoog met stakeholders
Voornoemde themabijeenkomst en werkbezoek zijn benut om contacten met stakeholders te leggen en/of te onderhouden. Daarnaast vinden veel contacten plaats tussen individuele leden van de Raad en stakeholders in de persoonlijke netwerken.

Tot slot

Ook in 2019 gaat Woonstad Rotterdam door met haar maatschappelijke taak in Rotterdam. De focus zal liggen op de drie grote strategische thema’s: Dienstverlening (in brede maatschappelijke zin), Duurzaamheid en Digitalisering. Richard Feenstra zal in de loop van 2019 afscheid nemen als lid van de Raad van Bestuur.

Voor het bestuur, management en medewerkers was 2018 een jaar waarin veel werk is verzet, ook door de klantenraad en SHS. De Raad dankt eenieder voor hun inzet en de geleverde prestaties.

De Raad van Commissarissen heeft in april 2019 decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur over het boekjaar 2018.