2018

Enkelvoudige gescheiden balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

DAEB

Niet-DAEB

vaste activa

   

vastgoedbeleggingen

1

  

DAEB vastgoed in exploitatie

1

4.805.797

0

niet-DAEB in exploitatie

1

0

1.399.861

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1

950.970

135.673

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1

11.899

28.593

  

5.768.666

1.564.127

    

materiële vaste activa

2

  

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

2

9.929

24

roerende zaken in exploitatie

2

3.290

78

  

13.219

102

    

financiële vaste activa

3

  

deelnemingen in groepsmaatschappijen

3.1

1.054.595

2.354

overige financiële vaste activa

3.2

26.179

30.840

interne lening

3.3

430.000

0

  

1.510.774

33.194

    

som der vaste activa

 

7.292.659

1.597.423

vlottende activa

   

voorraden

4

  

vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

994

8.904

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

4.2

0

2.667

  

994

11.571

    

onderhanden projecten

5

0

0

    

vorderingen

6

  

huurdebiteuren

6.1

3.384

850

gemeenten

6.2

1.819

0

vorderingen op groepsmaatschappijen

6.3

0

94

belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4

1.589

302

overige vorderingen

6.5

1.698

53

overlopende activa

6.6

394

47

  

8.884

1.346

    

liquide middelen

7

0

29.403

som der vlottende activa

 

9.878

42.320

    

totaal activa

 

7.302.536

1.639.743

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

DAEB

Niet-DAEB

groepsvermogen

8

  

herwaarderingsreserve

8.1

3.443.598

793.078

overige reserves

8.2

1.219.946

261.517

  

4.663.544

1.054.595

    

voorzieningen

9

  

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

9.1

32.622

2.369

overige voorzieningen

9.2

570

384

  

33.192

2.753

    

langlopende schulden

10

  

leningen overheid

10.1

49.272

0

leningen kredietinstellingen

10.1

1.438.450

0

interne lening

10.1

0

430.000

verplichting uit hoofde van VOV

10.2

910.761

132.080

waarborgsommen

10.3

196

2.968

  

2.398.679

565.048

    

kortlopende schulden

11

  

schulden aan kredietinstellingen

11.1

115.762

0

schulden aan overheid

11.1

3.839

10

schulden aan leveranciers

11.2

13.596

5.846

onderhanden projecten

11.3

0

702

belastingen en premies sociale verzekeringen

11.4

4.675

296

overige schulden

11.5

0

0

overlopende passiva

11.6

69.250

10.487

schulden aan verbonden partijen

11.7

0

5

  

207.122

17.347

    

totaal passiva

 

7.302.537

1.639.743