jaarverslag 2019

Enkelvoudige gescheiden kasstroomoverzicht over 2018

volgens directe methode (x € 1.000)

DAEB

Niet-DAEB

ontvangsten

  

huren

251.504

69.763

vergoedingen

20.944

2.110

overheidsontvangsten

0

0

overige bedrijfsontvangsten

7.537

4.830

renteontvangsten

12.857

0

saldo ingaande kasstromen

292.842

76.703

Uitgaven

  

erfpacht

0

0

personeelsuitgaven

29.184

7.590

onderhoudsuitgaven

86.385

12.445

overige bedrijfsuitgaven

62.748

13.245

rente-uitgaven

53.566

12.857

sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat

2.724

704

verhuurdersheffing

14.918

2.892

leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

3.413

16

vennootschapsbelasting

0

0

saldo uitgaande kasstromen

252.938

49.749

kasstroom uit operationele activiteiten

39.904

26.954

MVA ingaande kasstroom

  

verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden

17.993

4.434

verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

11.821

3.488

verkoopontvangsten nieuwbouw, (niet)woonwoongelegenheden

0

15.486

verkoopontvangsten grond

0

0

(des)investeringenontvangsten overig

0

0

tussentelling ingaande kasstroom MVA

29.814

23.408

MVA uitgaande kasstroom

  

nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden

45.134

17.617

woningverbetering, (niet)woongelegenheden

4.001

865

leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden

0

0

aankoop (niet)woongelegenheden

61.645

3.581

nieuwbouw verkoop (niet) woongelegenheden

0

0

aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop

0

14.667

sloopuitgaven (niet) woongelegenheden

3.233

666

aankoop grond

0

0

investeringen overig

753

5

externe kosten bij verkoop

603

228

tussentelling uitgaande kasstroom MVA

115.369

37.630

FVA

  

ontvangsten verbindingen

0

0

ontvangsten overig

0

0

uitgaven verbindingen

0

0

uitgaven overig

0

0

saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

0

0

kasstroom uit (des)investeringen

-85.555

-14.221

financieringsactiviteiten ingaand

  

nieuwe geborgde leningen

105.000

0

nieuwe ongeborgde leningen

0

0

Uitgaven

  

aflossingen geborgde leningen

56.193

0

aflossingen ongeborgde leningen

0

0

kasstroom uit financieringsactiviteiten

48.807

0

mutatie geldmiddelen

3.156

12.732

wijzigingen kortgeldmutaties

0

0

liquide middelen per 1 januari

-40.984

16.670

liquide middelen per 31 december

-37.828

29.403