2018

Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening 2018

x € 1.000

ref

DAEB

Niet-DAEB

huuropbrengsten

12

250.878

69.403

opbrengsten servicecontracten

13.1

19.779

1.869

lasten servicecontracten

13.2

-21.119

-2.354

lasten verhuur- en beheeractiviteiten

14

-20.038

-3.230

lasten onderhoudsactiviteiten

15

-103.872

-15.852

overige directe operationele lasten exploitatie bezit

16

-35.563

-9.919

nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

 

90.065

39.917

    

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

0

19.441

lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

0

-12.473

toegerekende organisatiekosten

 

0

-334

toegerekende financieringskosten

 

0

-354

nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

17

0

6.280

    

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 

15.043

21.012

toegerekende organisatiekosten

 

-1.309

-203

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 

-10.383

-17.295

nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

18

3.351

3.514

    

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.1

-44.770

-1.153

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.2

1.040.291

230.247

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

19.3

9.742

1.215

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

19.4

-269

-30

waardeveranderingen vastgoedportefeuille

 

1.004.994

230.279

    

opbrengsten overige activiteiten

 

3.865

3.841

kosten overige activiteiten

 

-1.843

-2.246

nettoresultaat overige activiteiten

20

2.022

1.595

    

overige organisatiekosten

21

-6.690

-1.326

leefbaarheid

22

-3.517

-38

    

waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

   

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

23.1

0

0

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

23.2

13.776

164

rentelasten en soortgelijke kosten

23.3

-51.481

-12.863

saldo financiële baten en lasten

 

-37.705

-12.699

    

resultaat voor belastingen

 

1.052.520

267.522

    
    

belastingen

24

-32.156

19.729

resultaat deelnemingen

25

287.170

-81

resultaat na belastingen

 

1.307.534

287.170