2018

Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

31 december 2018

31 december 2017

vaste activa

     

vastgoedbeleggingen

1

    

DAEB vastgoed in exploitatie

1

4.805.797

 

3.728.733

 

niet-DAEB vastgoed in exploitatie

1

1.399.861

 

1.163.171

 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1

1.086.642

 

990.234

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1

40.493

 

35.759

 
   

7.332.792

 

5.917.897

materiële vaste activa

2

    

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

2

9.953

 

10.412

 

roerende zaken in exploitatie

2

3.368

 

3.247

 
   

13.322

 

13.659

financiële vaste activa

3

    

deelnemingen in groepsmaatschappijen

3.1

2.354

 

2.435

 

overige financiële vaste activa

3.2

57.018

 

69.446

 
   

59.372

 

71.881

som der vaste activa

  

7.405.486

 

6.003.437

vlottende activa

     

voorraden

4

    

vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

9.898

 

6.591

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

4.2

2.667

 

123

 
   

12.565

 

6.714

onderhanden projecten

5

 

0

 

0

      

vorderingen

6

    

huurdebiteuren

6.1

4.234

 

4.259

 

gemeenten

6.2

1.819

 

13

 

vorderingen op groepsmaatschappijen

6.3

94

 

153

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4

1.891

 

7.003

 

overige vorderingen

6.5

1.751

 

7.106

 

overlopende activa

6.6

440

 

860

 
   

10.229

 

19.395

liquide middelen

7

 

503

 

524

som der vlottende activa

  

23.297

 

26.634

      

totaal activa

  

7.428.783

 

6.030.071

Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

31 december 2018

31 december 2017

eigen vermogen

8

 

4.663.543

 

3.356.013

      

voorzieningen

9

    

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

9.1

34.990

 

44.151

 

overige voorzieningen

9.2

954

 

2.025

 
   

35.944

 

46.175

langlopende schulden

10

    

leningen overheid

10.1

49.272

 

53.109

 

leningen kredietinstellingen

10.1

1.438.450

 

1.411.385

 

verplichting uit hoofde van VOV

10.2

1.042.841

 

956.127

 

waarborgsommen

10.3

3.164

 

3.002

 
   

2.533.727

 

2.423.623

kortlopende schulden

11

    

schulden aan kredietinstellingen

11.1

86.863

 

77.411

 

schulden aan overheid

11.1

3.849

 

3.654

 

schulden aan leveranciers

11.2

19.442

 

13.066

 

onderhanden projecten

11.3

702

 

6.246

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

11.4

4.970

 

3.356

 

overige schulden

11.5

0

 

4

 

overlopende passiva

11.6

79.737

 

100.523

 

schulden aan verbonden partijen

11.7

5

 

0

 
   

195.568

 

204.260

      

totaal passiva

  

7.428.782

 

6.030.071