2018

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2018

x € 1.000

toelichting

 

2018

 

2017

huuropbrengsten

12

320.280

 

312.402

 

opbrengsten servicecontracten

13.1

21.648

 

21.944

 

lasten servicecontracten

13.2

-23.473

 

-23.982

 

lasten verhuur- en beheeractiviteiten

14

-23.268

 

-23.689

 

lasten onderhoudsactiviteiten

15

-119.724

 

-116.174

 

overige directe operationele lasten exploitatie bezit

16

-45.482

 

-33.674

 

nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

  

129.981

 

136.826

      

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

19.441

 

34.630

 

lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

-12.473

 

-27.070

 

toegerekende organisatiekosten

 

-334

 

-371

 

toegerekende financieringskosten

 

-354

 

-301

 

nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

17

 

6.280

 

6.887

      

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 

36.055

 

39.878

 

toegerekende organisatiekosten

 

-1.512

 

-1.417

 

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 

-27.678

 

-32.247

 

nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

18

 

6.865

 

6.215

      

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.1

-45.922

 

-64.897

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.2

1.270.538

 

840.605

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

19.3

10.957

 

24.183

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

19.4

-299

 

-285

 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille

  

1.235.274

 

799.607

      

opbrengsten overige activiteiten

 

7.706

 

7.716

 

kosten overige activiteiten

 

-4.089

 

-3.470

 

nettoresultaat overige activiteiten

20

 

3.617

 

4.246

      

overige organisatiekosten

21

 

-8.016

 

-10.311

leefbaarheid

22

 

-3.555

 

-4.543

      

waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

 

0

 

0

 

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

23.1

0

 

12

 

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

23.2

1.093

 

1.057

 

rentelasten en soortgelijke kosten

23.3

-51.497

 

-54.394

 

saldo financiële baten en lasten

  

-50.404

 

-53.325

      

resultaat voor belastingen

  

1.320.042

 

885.601

      
      

belastingen

24

 

-12.428

 

39.722

resultaat deelnemingen

25

 

-81

 

173

resultaat na belastingen

  

1.307.532

 

925.495

      

geconsolideerd resultaat na belastingen

     
      

resultaat aandeel derden

26

 

0

 

0

      

resultaat na belastingen

  

1.307.532

 

925.495