2018

Geconsolideerde balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

2018

2017

vaste activa

     

vastgoedbeleggingen

1

    

DAEB vastgoed in exploitatie

1

4.805.797

 

3.728.733

 

niet-DAEB vastgoed in exploitatie

1

1.400.146

 

1.163.550

 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1

1.086.642

 

990.234

 

vastgoed in ontwikkeling, bestemd voor eigen exploitatie

1

40.493

 

35.759

 
   

7.333.077

 

5.918.276

materiële vaste activa

2

    

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

2

9.953

 

10.412

 

roerende zaken in exploitatie

2

3.368

 

3.247

 
   

13.322

 

13.659

financiële vaste activa

3

    

overige deelnemingen

3.1

89

 

89

 

latente belastingvordering

3.2

57.018

 

69.446

 
   

57.107

 

69.535

som der vaste activa

  

7.403.505

 

6.001.471

vlottende activa

     

voorraden

4

    

vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

9.898

 

6.591

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

4.2

2.667

 

123

 
   

12.565

 

6.714

onderhanden projecten

5

 

0

 

0

      

vorderingen

6

    

huurdebiteuren

6.1

4.234

 

4.259

 

overheid en gemeente

6.2

1.819

 

13

 

vorderingen op verbonden partijen

6.3

4

 

153

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4

1.891

 

7.004

 

overige vorderingen

6.5

1.751

 

7.197

 

overlopende activa

6.6

464

 

787

 
   

10.163

 

19.413

liquide middelen

7

 

2.673

 

2.706

som der vlottende activa

  

25.401

 

28.833

      

totaal activa

  

7.428.906

 

6.030.304

Geconsolideerde balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

2018

2017

groepsvermogen

8

 

4.663.543

 

3.356.013

      

voorzieningen

9

    

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

9.1

34.990

 

44.151

 

overige voorzieningen

9.2

954

 

2.025

 
   

35.944

 

46.176

langlopende schulden

10

    

leningen overheid

10.1

49.272

 

53.109

 

leningen kredietinstellingen

10.1

1.438.450

 

1.411.385

 

verplichting uit hoofde van verkoop onder voorwaarden

10.2

1.042.841

 

956.127

 

waarborgsommen

10.3

3.164

 

3.002

 
   

2.533.727

 

2.423.623

kortlopende schulden

11

    

schulden aan overheid

11.1

3.849

 

3.654

 

schulden aan kredietinstellingen

11.1

86.863

 

77.411

 

schulden aan leveranciers

11.2

19.449

 

13.081

 

onderhanden projecten

11.3

702

 

6.246

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

11.4

4.959

 

3.437

 

overige schulden

11.5

0

 

4

 

overlopende passiva

11.6

79.864

 

100.660

 

schulden aan verbonden partijen

11.7

5

 

0

 
   

195.691

 

204.493

      

totaal passiva

  

7.428.906

 

6.030.304