2018

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018

volgens directe methode (x € 1.000)

31 december 2018

31 december 2017

ontvangsten

    

huren

321.267

 

311.807

 

vergoedingen

23.054

 

22.848

 

overheidsontvangsten

0

 

0

 

overige bedrijfsontvangsten

13.076

 

9.976

 

renteontvangsten

0

 

0

 

saldo ingaande kasstromen

 

357.397

 

344.630

Uitgaven

    

erfpacht

0

 

0

 

personeelsuitgaven

36.774

 

35.735

 

onderhoudsuitgaven

98.937

 

102.642

 

overige bedrijfsuitgaven

76.315

 

68.701

 

rente-uitgaven

53.576

 

55.166

 

sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat

3.428

 

237

 

verhuurderheffing

17.811

 

9.403

 

leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

3.429

 

4.345

 

vennootschapsbelasting

36

 

8

 

saldo uitgaande kasstromen

 

290.306

 

276.238

kasstroom uit operationele activiteiten

 

67.091

 

68.392

MVA ingaande kasstroom

    

verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden

22.427

 

32.269

 

verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

15.309

 

7.554

 

verkoopontvangsten nieuwbouw, (niet)woonwoongelegenheden

15.486

 

27.202

 

verkoopontvangsten grond

0

 

0

 

(des)investeringenontvangsten overig

0

 

0

 

tussentelling ingaande kasstroom MVA

 

53.222

 

67.025

MVA uitgaande kasstroom

    

nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden

62.751

 

30.446

 

woningverbetering, (niet)woongelegenheden

4.866

 

43.199

 

leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden

0

 

0

 

aankoop (niet)woongelegenheden

65.226

 

38.090

 

nieuwbouw verkoop (niet) woongelegenheden

0

 

24.121

 

aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop

14.667

 

13.077

 

sloopuitgaven (niet) woongelegenheden

3.899

 

2.364

 

aankoop grond

0

 

9.389

 

investeringen overig

758

 

813

 

externe kosten bij verkoop

831

 

865

 

tussentelling uitgaande kasstroom MVA

 

152.998

 

162.364

FVA

    

ontvangsten verbindingen

0

 

107

 

ontvangsten overig

0

 

0

 

uitgaven verbindingen

0

 

107

 

uitgaven overig

0

 

0

 

saldo in- en uitgaande kasstroom FVA

 

0

 

0

kasstroom uit (des)investeringen

 

-99.776

 

-95.339

financieringsactiviteiten ingaand

0

 

0

 

nieuwe geborgde leningen

105.000

 

68.000

 

nieuwe ongeborgde leningen

0

 

0

 

uitgaven

    

aflossingen geborgde leningen

56.193

 

55.642

 

aflossingen ongeborgde leningen

0

 

0

 

kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

48.807

 

12.358

mutatie geldmiddelen

 

16.122

 

-14.590

wijzigingen kortgeldmutaties

 

-25.084

 

16.939

liquide middelen per 1 januari

 

2.706

 

357

liquide middelen per 31 december

 

-6.256

 

2.706