2018

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2018

x € 1.000

toelichting

 

2018

 

2017

huuropbrengsten

12

320.280

 

312.401

 

opbrengsten servicecontracten

13.1

21.648

 

21.943

 

lasten servicecontracten

13.2

-23.624

 

-24.020

 

lasten verhuur- en beheeractiviteiten

14

-23.281

 

-23.631

 

lasten onderhoudsactiviteiten

15

-119.800

 

-116.225

 

overige directe operationele lasten exploitatie bezit

16

-45.216

 

-33.473

 

nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

  

130.007

 

136.996

      

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

19.441

 

34.630

 

lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

-12.473

 

-27.070

 

toegerekende organisatiekosten

 

-334

 

-369

 

toegerekende financieringskosten

 

-354

 

-302

 

nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

17

 

6.281

 

6.889

      

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 

36.055

 

39.878

 

toegerekende organisatiekosten

 

-1.512

 

-1.414

 

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 

-27.678

 

-32.247

 

nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

18

 

6.865

 

6.217

      

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.1

-45.922

 

-64.897

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.2

1.270.444

 

840.652

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

19.3

10.957

 

24.183

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

19.4

-299

 

-285

 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille

  

1.235.180

 

799.653

      

opbrengsten overige activiteiten

 

7.706

 

7.716

 

kosten overige activiteiten

 

-4.089

 

-3.463

 

nettoresultaat overige activiteiten

20

 

3.617

 

4.253

      

overige organisatiekosten

21

 

-8.016

 

-10.311

leefbaarheid

22

 

-3.555

 

-4.543

      

waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

 

0

 

0

 

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

23.1

0

 

2

 

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

23.2

1.093

 

1.057

 

rentelasten en soortgelijke kosten

23.3

-51.510

 

-54.396

 

saldo financiële baten en lasten

  

-50.417

 

-53.337

      

resultaat voor belastingen

  

1.319.962

 

885.817

      

belastingen

24

 

-12.428

 

39.677

resultaat deelnemingen

25

 

0

 

0

resultaat na belastingen

  

1.307.534

 

925.494

      

geconsolideerd resultaat na belastingen

  

1.307.534

 

925.494