2018

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2018

overzicht x € 1.000

 

2018

 

2017

geconsolideerd netto resultaat na belastingen, toekomend aan rechtspersoon

 

1.307.534

 

925.494

herwaardering materiële vaste activa

0

 

0

 

afwaardering/herwaardering financiële vaste activa

0

 

0

 

gerealiseerde herwaardering ten laste van eigen vermogen

0

 

0

 

totaal rechtstreekse mutaties in eigen vermogen rechts­persoon als onderdeel groepsvermogen

   

0

totaalresultaat rechtspersoon

 

1.307.534

 

925.494