2018

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De bezoldiging van de Raad van Bestuur van de woningcorporatie bedroeg in 2018 € 440.899 (2017: € 441.464). De bezoldiging van de bestuurders omvat:

  • periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, bijtelling als gevolg van ter beschikking stelling van auto en representatiegelden)

  • beloningen betaalbaar op termijn

De honorering van de leden van de Raad van Bestuur is bij hun aanstelling gebaseerd op de adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Statutair Bestuurder Woningcorporaties (commissie Izeboud).

Beide bestuurders zijn in dienst getreden bij Woonstad Rotterdam vóór 1 januari 2013. Voor bezoldigingsafspraken die gemaakt zijn voor de inwerkingtreding van de WNT staffel 2013 geldt een overgangsrecht, inclusief afbouwperiode.

Met de bestuurders zijn geen afspraken gemaakt over een variabele beloning op basis van bepaalde prestatiecriteria.

Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB) is sinds begin 2012 ongewijzigd en bestaat uit:

  • mevrouw drs. M.B.T. Molenaar (1958), voorzitter

  • de heer drs. R.J. Feenstra RA (1959), lid

De RvB bestuurt Woonstad Rotterdam en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over beleid, risicobeheersing, resultaten en deelnemingen. De RvB vergadert eenmaal per twee weken apart en eenmaal per twee weken in MT-verband. Besluiten van beide overleggen worden intern gepubliceerd en opgeslagen in het managementinformatiesysteem.

Portefeuilleverdeling

De portefeuille van de voorzitter van de Raad van Bestuur omvat corporatiestrategie, verhuur en wijk­ontwikkeling, portefeuille­strategie, reputatie en communicatie, human resources, studenten­huisvesting, bedrijfshuisvesting en aan- en verkoop. De portefeuille van het lid van de Raad van Bestuur omvat finance en control, Interne Audit Dienst, vastgoed­sturing, informatisering en automatisering, ontwikkeling en beheer van vastgoed en facilitaire zaken.

WNT-verantwoording 2018 Woonstad Rotterdam

De WNT is van toepassing op Woonstad Rotterdam. Voor de woningcorporatiesector is per 1 januari 2014 een regeling vastgesteld die een differentiatie bevat in bezoldigingsmaxima, aansluitend bij de schaalgrootte en het werkgebied van de corporatie. De differentiatie is toegepast op basis van woongelegenheden en gemeentegrootte. Elke woningcorporatie wordt op basis hiervan ingedeeld in een bezoldigingsklasse waaraan een maximum bezoldiging is gekoppeld. Woonstad Rotterdam is ingedeeld in de hoogste klasse (H). Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor 2018 is € 189.000.

bezoldiging Raad van Bestuur

x € 1

M.B.T. Molenaar

R.J. Feenstra

functiegegevens

voorzitter Raad van Bestuur

lid Raad van Bestuur

aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

omvang dienstverband

1,0 fte

1,0 fte

dienstbetrekking?

ja

ja

   

bezoldiging

  

beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

207.978

187.248

beloningen betaalbaar op termijn

23.229

22.444

subtotaal

231.207

209.692

individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

0

0

totaal bezoldiging 2018

231.207

209.692

Reden waarom de overschrijding is toegestaan

overgangsrecht WNT-1

overgangsrecht WNT-2

   

gegevens 2017

  

x € 1

M.B.T. Molenaar

R.J. Feenstra

functiegegevens

voorzitter Raad van Bestuur

lid Raad van Bestuur

aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01 – 31-12

01-01 – 31-12

omvang dienstverband

1,0 fte

1,0 fte

   

bezoldiging

  

beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

209.641

187.248

beloningen betaalbaar op termijn

22.662

21.913

subtotaal

232.303

209.161

individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

0

0

totaal bezoldiging 2017

232.303

209.161

Reden waarom de overschrijding is toegestaan

overgangsrecht WNT-1

overgangsrecht WNT-2

De premie VPL/OVP is opgenomen in de bezoldiging onder beloningen betaalbaar op termijn, aangezien dit een verplicht onderdeel is van de WNT verantwoording. Hier vloeit voor beide bestuurders feitelijk geen (toekomstige) beloning uit voort, omdat beide bestuurders na 1949 zijn geboren en na 2005 bij een woningcorporatie in dienst zijn getreden. Daarom kunnen zij op grond van de voorwaarden van de regelingen geen aanspraak maken op een uitkering uit de VPL/OVP.

Onder de WNT geldt tevens een publicatieverplichting in de jaarrekening voor overige functio­narissen (niet zijnde topfunctio­narissen) die de WNT norm overschrijden. Dat is bij Woonstad Rotter­dam in 2018 niet van toepassing.

Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB) van Woonstad Rotterdam en de met haar verbonden ondernemingen, is werkgever van de RvB en staat het bestuur met adviezen terzijde. Daarbij opereert de RvC vanzelfsprekend binnen de kaders van de (Woning)wet en onderschrijft de raad de in de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties vastgelegde beginselen en aanbevelingen.

De RvC bestaat uit zes leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van de Klantenraad en één lid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Woonstad Rotter­dam hanteert een maximale zittings­duur van tweemaal vier jaar. Op 17 oktober 2018 eindigde de tweede termijn van de heer Stegmann. Op 18 oktober 2018 is de heer Wieleman begonnen aan zijn eerste termijn. Eind december 2018 eindigt de eerste termijn van mevrouw Schippers. Na verkrijging van een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties is mevrouw Schippers herbenoemd voor een periode van vier jaar.

leden Raad van Commissarissen

x € 1

drs. A.M. Breeman (voorzitter)

drs. H.H.H. Wieleman RA

drs. A. Rijckenberg

ing. F. Darkaoui

ir. T.V.M. Heerkens

mr. J.B.J. Stegmann MIF

ing. C.J. Schippers MSUS

functiegegevens

voorzitter RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

aanvang en einde functievervulling 2018

01-01 - 31-12

18-10 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 18-10

01-01 - 31-12

bezoldiging

       

totale bezoldiing

22.400

3.076

14.970

14.970

14.970

11.997

14.970

individuele toepasselijk bezoldigingsmaximum

28.350

3.884

18.900

18.900

18.900

15.016

18.900

onverschuldigd betaald bedrag

       

totaal bezoldiging 2018

22.400

3.076

14.970

14.970

14.970

11.997

14.970

reden waarom de overschrijding is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

        

gegevens 2017

       

functiegegevens

voorzitter RvC

 

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

aanvang en einde functievervulling 2017

01-01 - 31-12

 

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

01-01 - 31-12

bezoldiging

       

totale bezoldiing

21.720

 

14.480

14.480

14.480

14.480

14.480

individuele toepasselijk bezoldigingsmaximum

27.150

 

18.100

18.100

18.100

18.100

18.100

onverschuldigd betaald bedrag

       

totaal bezoldiging 2017

21.720

 

14.480

14.480

14.480

14.480

14.480

reden waarom de overschrijding is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Woonstad Rotter­dam behoort op basis van aantal vhe's in eigendom tot de hoogste bezoldigingsklasse (VTW Beroepsregel J). De VTW heeft als bindende beroepsregel de volgende maximale honoraria 2018 voor deze klasse vastgesteld:

  • voor een lid € 18.900 per jaar

  • voor de voorzitter (toeslag 50%) € 28.350 per jaar

De honorering van de voorzitter (€ 22.400) en leden (€14.970) valt hiermee binnen de WNT en binnen hetgeen is aangegeven in de sectorbrede beloningscode.Een algemene kosten- of vacatiegeldregeling is niet van toepassing. Voor de leden van de Raad van Commis­sarissen zijn geen beloningen betaalbaar op termijn van toepassing.