2018

1 Vastgoedbeleggingen

Een overzicht van het vastgoed in exploitatie is hierna opgenomen.

2 Materiële vaste activa

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen 5 tot 50 jaar (bedrijfsgebouwen en inrichting), 2 tot 10 jaar (computerapparatuur en telefonie) en 10 tot 12 jaar (roerende zaken in exploitatie). Over eigen grond wordt niet afgeschreven.

3 Financiële vaste activa

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen.

5 Onderhanden projecten

Afhankelijk van de stand van uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord. Deze wordt over 2017 en 2018 verantwoord onder post 11.3.

6 Vorderingen

In 2018 is meer grip en inzicht verkregen op de betalingsachterstanden. Dit heeft geleid tot een lagere debiteurensaldo en verklaart tevens de afname van de voorziening.

7 Liquide middelen

Het betreft hier de aangehouden middelen bij de BNG, ING en ABN-AMRO. De netto schuld van de stichting bij de BNG is opgenomen onder post 11.1.

8 Groepsvermogen

Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen is onder te verdelen in gerealiseerd groepsvermogen en niet-gerealiseerd groepsvermogen.

9 Voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op de verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw.

10 Langlopende schulden

Het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille ultimo 2018 bedraagt 3,22% (2017: 3,44%). De marktwaarde van de leningen is gebaseerd op de yieldcurve ultimo 2018 inclusief kredietopslag en bedraagt per 31 december 2018 € 1,79 miljard.