2018

8 Groepsvermogen

Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen is onder te verdelen in gerealiseerd groepsvermogen en niet-gerealiseerd groepsvermogen.

9 Voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op de verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw.

10 Langlopende schulden

Het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille ultimo 2018 bedraagt 3,22% (2017: 3,44%). De marktwaarde van de leningen is gebaseerd op de yieldcurve ultimo 2018 inclusief kredietopslag en bedraagt per 31 december 2018 € 1,79 miljard.

11 Kortlopende schulden

Afhankelijk van de stand van de uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord.