2018

5 Onderhanden projecten

Afhankelijk van de stand van uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord. Deze wordt over 2017 en 2018 verantwoord onder post 11.3.

6 Vorderingen

In 2018 is meer grip en inzicht verkregen op de betalingsachterstanden. Dit heeft geleid tot een lagere debiteurensaldo en verklaart tevens de afname van de voorziening.

7 Liquide middelen

Het betreft hier de aangehouden middelen bij de BNG, ING en ABN-AMRO. De netto schuld van de stichting bij de BNG is opgenomen onder post 11.1.