jaarverslag 2019

Verslag van de Ondernemingsraad

Ondernemingsraad: partner of plaag?

Een OR voert namens collega’s overleg met de bestuurder, en behartigt hierbij de belangen van het personeel. Een belangrijke taak is het bewaken van de geldende wet-en regelgeving, zoals naleving van de cao en het sociaal statuut.

Een OR is een gelijkwaardige gesprekspartner van het bestuur, en zorgt daardoor dat geluiden van de werkvloer direct bij het bestuur terecht komen. Binnen Woonstad Rotterdam hechten RvC, bestuur, managementteam en de OR aan een goede samenwerking.

In de praktijk levert de taak van de OR weleens wrijving op. De OR ziet Woonstad Rotterdam als een dynamische en innovatieve organisatie, die graag op de troepen vooruitloopt en snel resultaten wil boeken.

De individuele OR-leden zijn zeker te porren voor het meedenken over strategische onderwerpen en de corporatie van de toekomst, maar de OR zal toch bij tijd en wijle op de rem trappen en vragen of geldende regels en afspraken zijn onderzocht en worden nagekomen.

Want dat is nu eenmaal hun taak, en een verplichting aan de collega’s die hun hebben gekozen. Om het cliché maar weer eens aan te halen: zonder wrijving geen glans. En zoals gebleken is kunnen we met respect voor elkaars rol en taken samen komen tot afspraken die Woonstad Rotterdam en zijn medewerkers ten goede komen.

Verantwoordelijkheden gedelegeerd

De OR ziet in de afgelopen jaren een toename van het aantal overleggen met directeuren en managers over hun plannen. In een meer traditionele omgeving is de bestuurder de exclusieve gesprekspartner van een OR, binnen Woonstad is het inmiddels een goede gewoonte dat bestuursvoorzitter Maria Molenaar de OR met de direct verantwoordelijken voor adviesaanvragen laat overleggen in het besluitvormingsproces. Zo heeft de OR in 2019 intensief samengewerkt met de directeur Verhuur en Wijkbeheer bij organisatieaanpassingen, met de projectleiding Herhuisvesting na het afstoten van een locatie en met Facilitaire zaken en ICT bij de doorontwikkeling van het agressieprotocol.

Verantwoording aan de collega’s

Dankzij het in 2018 vernieuwde Intranet heeft de OR collega’s op een directe en snelle manier steeds op de hoogte gebracht van zijn activiteiten, en collega’s kunnen daarop direct reageren en met elkaar en de OR in discussie gaan.

De OR is ook steeds aanwezig geweest bij informatiebijeenkomsten over organisatieaanpassingen, biedt daarmee een luisterend oor en komt zo tot beter afgewogen adviezen.

Voor huismeesters en medewerkers Sociaal beheer heeft de OR in 2019 focusgroepen georganiseerd: hierbij is de organisatieaanpassing waarbij sommige huismeesters sociaal-beheertaken hebben gekregen geëvalueerd met ruim 20 collega’s.

Lees hier het volledige jaarverslag 2019 van de ondernemingsraad Woonstad Rotterdam