jaarverslag 2019

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019

x € 1.000

ref

 

2019

 

2018

huuropbrengsten

12

330.242

 

320.303

 

opbrengsten servicecontracten

13.1

24.033

 

23.051

 

lasten servicecontracten

13.2

-24.894

 

-24.851

 

lasten verhuur- en beheeractiviteiten

14

-20.299

 

-20.512

 

lasten onderhoudsactiviteiten

15

-130.792

 

-115.473

 

overige directe operationele lasten exploitatie bezit

16

-53.742

 

-41.769

 

nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

  

124.548

 

140.749

      

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

3.183

 

19.440

 

lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

-1.800

 

-12.473

 

toegerekende organisatiekosten

 

-85

 

-72

 

toegerekende financieringskosten

 

-51

 

-354

 

nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

17

 

1.247

 

6.541

      

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 

36.061

 

35.201

 

toegerekende organisatiekosten

 

-890

 

-939

 

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 

-31.646

 

-27.010

 

nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

18

 

3.525

 

7.252

      

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.1

-63.153

 

-45.922

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.2

618.814

 

1.270.444

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

19.3

11.534

 

10.957

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

19.4

-314

 

-299

 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille

  

566.881

 

1.235.180

      

opbrengsten overige activiteiten

 

3.151

 

3.256

 

kosten overige activiteiten

 

-7.090

 

-7.080

 

nettoresultaat overige activiteiten

20

 

-3.939

 

-3.824

      

overige organisatiekosten

21

 

-9.480

 

-7.956

leefbaarheid

22

 

-5.853

 

-7.562

      

waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

 

0

 

0

 

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

23.1

0

 

0

 

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

23.2

1.561

 

1.082

 

rentelasten en soortgelijke kosten

23.3

-50.030

 

-51.500

 

saldo financiële baten en lasten

  

-48.469

 

-50.418

      

resultaat voor belastingen

  

628.460

 

1.319.962

belastingen

24

 

-3.899

 

-6.815

resultaat deelnemingen

25

 

0

 

0

resultaat na belastingen

  

624.561

 

1.313.147

geconsolideerd resultaat na belastingen

  

624.561

 

1.313.147