jaarverslag 2019

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019

volgens directe methode (x € 1.000)

2019

2018

ontvangsten

    

huren

329.693

 

321.267

 

vergoedingen

26.672

 

23.054

 

overige bedrijfsontvangsten

7.957

 

13.076

 

saldo ingaande kasstromen

 

364.322

 

357.397

Uitgaven

    

personeelsuitgaven

39.352

 

36.774

 

onderhoudsuitgaven

119.321

 

98.937

 

overige bedrijfsuitgaven

74.919

 

76.561

 

rente-uitgaven

51.116

 

53.576

 

sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat

379

 

3.428

 

verhuurderheffing

29.327

 

17.811

 

leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

2.684

 

3.429

 

vennootschapsbelasting

0

 

36

 

saldo uitgaande kasstromen

 

317.098

 

290.552

kasstroom uit operationele activiteiten

 

47.224

 

66.845

MVA ingaande kasstroom

    

verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden

18.426

 

21.597

 

verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

17.879

 

15.309

 

verkoopontvangsten nieuwbouw, (niet)woonwoongelegenheden

5.693

 

15.486

 

tussentelling ingaande kasstroom MVA

 

41.998

 

52.392

MVA uitgaande kasstroom

    

nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden

41.786

 

62.751

 

woningverbetering, (niet)woongelegenheden

35.049

 

4.866

 

aankoop (niet)woongelegenheden

80.081

 

65.226

 

nieuwbouw verkoop (niet) woongelegenheden

7.529

 

0

 

aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop

15.683

 

14.667

 

sloopuitgaven (niet) woongelegenheden

1.112

 

3.899

 

investeringen overig

11.028

 

758

 

tussentelling uitgaande kasstroom MVA

 

192.268

 

152.167

kasstroom uit (des)investeringen

 

-150.270

 

-99.775

financieringsactiviteiten ingaand

    

nieuwe geborgde leningen

195.000

 

105.000

 

nieuwe ongeborgde leningen

1.500

 

0

 

uitgaven

    

aflossingen geborgde leningen

101.773

 

56.193

 

kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

94.727

 

48.807

mutatie geldmiddelen

 

-8.319

 

15.877

wijzigingen kortgeldmutaties

 

0

 

0

liquide middelen per 1 januari

 

-6.255

 

-22.132

liquide middelen per 31 december

 

-14.574

 

-6.255