jaarverslag 2019

2 Materiële vaste activa

saldo per 31 december 2018

kantoorpand en inrichting

computer systemen

vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

erfpacht

roerende zaken in exploitatie

totaal

aanschaffingswaarde

19.139

1.298

0

4.331

8.144

32.912

cumulatieve afschrijvingen

-9.186

-1.298

0

0

-4.776

-15.260

boekwaarde 31 december 2018

9.953

0

0

4.331

3.368

17.652

       
       

mutaties in het boekjaar 2019

      

investeringen

0

547

1.337

0

1.009

2.893

afschrijvingen

-641

-48

0

0

-651

-1.340

desinvestering

0

0

0

-74

-82

-156

desinvestering deel afschrijvingen

0

0

0

0

99

99

 

-641

499

1.337

-74

375

1.496

       

saldo ultimo 2019

      

aanschaffingswaarde

19.139

1.845

1.337

4.257

9.071

35.649

cumulatieve afschrijvingen

-9.827

-1.346

0

0

-5.328

-16.501

boekwaarde 31 december 2019

9.312

499

1.337

4.257

3.743

19.148

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen 5 tot 50 jaar (bedrijfsgebouwen en inrichting), 2 tot 10 jaar (computerapparatuur en telefonie) en 10 tot 12 jaar (roerende zaken in exploitatie). Over eigen grond wordt niet afgeschreven.

De vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering betreft de onderhanden zijnde verbouwing van het kantoorpand aan de Rochussenstraat 21.

Onder de kolom erfpacht staat de waarde van eigen grond waarvan maandelijks erfpachtcanon bij de kopers in rekening wordt gebracht.