jaarverslag 2019

6 Vorderingen

6.1 Huurdebiteuren
 

2019

2018

huurdebiteuren

5.850

5.646

voorziening wegens oninbaarheid

-1.283

-1.465

 

4.567

4.181

huurdebiteuren vertrokken huurders

544

608

voorziening wegens oninbaarheid

-525

-555

 

19

53

totaal

4.586

4.234

6.2 overheid en gemeente
 

2019

2018

vorderingen op overheid

0

1.819

vorderingen op gemeente

351

0

totaal

351

1.819

De vordering in 2018 op overheid betrof nog te ontvangen subsidies in het kader van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).

De vordering in 2019 op de gemeente betreft met name nog te ontvangen bijdragen bodemsaneringskosten (vanuit KPSV-budget).

6.3 Vorderingen op verbonden partijen
 

2019

2018

VvE's

3

11

voorziening VvE's

-1

-7

totaal

2

4

6.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen
 

2019

2018

omzetbelasting

2.054

1.891

loonheffing en premies sociale verzekeringen

0

0

totaal

2.054

1.891

In 2019 zijn de BTW-suppleties over de jaren 2014, 2015 en 2016 ingediend. Er is overeenstemming bereikt met de belastingdienst over de BTW-suppletie 2014. Het nog openstaand saldo heeft betrekking op de BTW-suppleties voor de jaren 2015 tot en met 2019. 

Onder nummer 11.4 is de acute schuld opgenomen.

6.5 Overige vorderingen
 

2019

2018

debiteuren (niet-huurders)

14

1.706

voorziening

0

-2

 

14

1.704

te ontvangen koopsommen en depotbedragen

0

68

voorziening

0

-21

 

0

47

totaal

14

1.751

De debiteuren (niet-huurders) ultimo 2018 betreft de nog te ontvangen korting uit de Regeling Vermindering Verhuurderheffing(RVV). In 2019 is deze korting in mindering gebracht op de te betalen Verhuurderheffing.

De te ontvangen koopsommen hebben betrekking op de ultimo van het jaar in rekening gebrachte termijnen van verkochte woningen en nog te ontvangen bedragen verkopen bestaand bezit, gepasseerd bij de notaris. Ultimo 2019 is de stand nog te ontvangen koopsommen nihil.

6.6 Overlopende activa
 

2019

2018

vooruit betaalde bedragen

730

346

vooruit ontvangen facturen

0

0

nog te ontvangen bedragen

88

118

totaal

818

464

De vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar.