jaarverslag 2019

7 Liquide middelen

7 Liquide middelen 
 

2019

2018

saldo 31 december

1.179

2.673

totaal

1.179

2.673

Het betreft hier de aangehouden middelen bij de BNG, ING en ABN-AMRO. De netto schuld van de stichting bij de BNG is opgenomen onder post 11.1.