jaarverslag 2019

8 Groepsvermogen

Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen is onder te verdelen in gerealiseerd groepsvermogen en niet-gerealiseerd groepsvermogen.

8 Groepsvermogen
 

2019

2018

overige reserve

405.097

435.142

herwaarderingsreserve

4.891.279

4.236.675

totaal

5.296.376

4.671.817

overige reserves

 

2019

2018

boekwaarde per 1 januari

435.141

556.188

resultaat boekjaar voor stelselwijziging Belastinglatentie verkopen

-66.259

-149.745

effect stelselwijziging Belastinglatentie verkopen

0

8.273

resultaat boekjaar na stelselwijziging Belastinglatentie verkopen

-66.259

-141.472

realisatie door verkopen

9.520

7.517

realisatie door sloop

19.396

9.700

realisatie door overige mutaties

7.299

3.208

boekwaarde per 31 december

405.097

435.141

Herwaarderingsreserve

Woonstad Rotterdam vormt een herwaarderingsreserve voor waardevermeerderingen van activa, die rechtstreeks zijn opgenomen in het eigen vermogen.

Per 31 december 2019 is in totaal € 4.891,3 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in het eigen vermogen begrepen (2018: € 4.236,7 miljoen), zijnde het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie en het vastgoed verkocht onder voorwaarden en de kostprijs. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving.

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie is een bedrag van € 3.360 miljoen (2018: € 2.131 miljoen) in het eigen vermogen begrepen dat op basis van het beleid van de corporatie niet kan worden gerealiseerd. De realisatie van het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van Woonstad Rotterdam. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB-bezit in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel vervreemd worden. Daarnaast zal bij mutatie van de woning slechts in uitzonderingssituaties de huur worden verhoogd tot de markthuur en zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en beheersituatie van de corporatie.

herwaarderingsreserve
 

DAEB

niet-DAEB

herwaarderings- reserve onroerende zaken VOV

totaal

boekwaarde per 1 januari 2018

1.766.364

508.176

525.285

2.799.825

realisatie door verkopen

-6.580

-937

0

-7.517

mutatie door sloop

-9.368

-332

0

-9.700

overige mutaties

-3.211

2

0

-3.209

herwaardering

1.071.919

228.948

156.409

1.457.276

boekwaarde per 31 december 2018

2.819.124

735.857

681.694

4.236.675

boekwaarde per 1 januari 2019

2.819.124

735.857

681.694

4.236.675

realisatie door verkopen

-6.435

-3.086

0

-9.520

mutatie door sloop

-17.570

-1.826

0

-19.396

overige mutaties

-7.567

268

0

-7.299

herwaardering

425.044

189.344

76.431

690.819

boekwaarde per 31 december 2019

3.212.596

920.559

758.125

4.891.279

Realisatie door verkopen betreft de onttrekking van de gevormde herwaarderingsreserve op de verkochte eenheden.

Mutatie door sloop betreft de onttrekking van de gevormde herwaarderingsreserve op de gesloopte eenheden.

Overige mutaties betreft onder meer samenvoeging van vastgoedeenheden.

Herwaardering betreft de herwaardering van het in exploitatie zijnde vastgoed.