jaarverslag 2019

9 Voorzieningen

9.1 Voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie
 

2019

2018

saldo per 1 januari

34.990

44.151

dotatie

33.346

4.472

onttrekking

-24.813

-13.633

   

saldo per 31 december

43.523

34.990

Deze voorziening heeft betrekking op de verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw. Indien en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te rekenen actuele waarde. De voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen is overwegend langlopend van aard.

9.2 Overige voorzieningen
 

2019

2018

saldo per 1 januari

954

2.025

onttrekking

-157

-295

dotatie

550

471

vrijval

-189

-1.247

saldo per 31 december

1.158

954

Deze voorziening bestaat uit:

  • € 0,2 miljoen uit verplichtingen vanuit het Loopbaan Ontwikkelingsbudget (cao Woondiensten).

  • € 0,4 miljoen garantstelling jegens BNG voor stichting Dutch International Guarantees for Housing (DIGH). Deze voorziening is langlopend van aard.

  • € 0,2 miljoen voor bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op de balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze voorziening is langlopend van aard.

  • € 0,4 miljoen uit verplichtingen voor vergoeding aan medewerkers waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Deze voorziening is kortlopend van aard.