jaarverslag 2019

10 Langlopende schulden

10.1 Leningen overheid en kredietinstellingen
 

2019

2018

schuldrestant per 1 januari

1.544.494

1.520.686

nieuwe leningen

196.500

80.000

aflossingen

-76.771

-56.192

schuldrestant per 31 december

1.664.223

1.544.494

aflossingsverplichting komend boekjaar

-92.793

-56.772

schuldrest. per 31 dec. langlopende schulden

1.571.430

1.487.722

leningen overheid

45.188

49.272

leningen kredietinstellingen

1.526.242

1.438.450

 

1.571.430

1.487.722

leningsdeel met een looptijd >5 jaar

1.434.874

1.322.014

Het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille ultimo 2019 bedraagt 2,81% (2018: 3,22%). De marktwaarde van de leningen is gebaseerd op de yieldcurve ultimo 2019 inclusief kredietopslag en bedraagt per 31 december 2019 € 2,01 miljard. De marktwaarde van de leningen op basis van de basis yield exclusief kredietopslag bedraagt per 31 december 2019 € 2,07 miljard.

10.2 verplichting uit hoofde van verkoop onder voorwaarden
 

2019

2018

boekwaarde per 1 januari

1.042.841

956.127

mutaties

  

mutaties voorgaande jaren

0

1.055

terugkopen

-64.785

-59.794

einde terugkoopplicht

0

0

eerste verkopen

0

0

oplevering nieuwbouw

0

0

wederverkopen

0

0

afname voorraad in ontwikkeling

0

0

herwaardering

64.897

145.453

saldo mutaties

112

86.714

boekwaarde per 31 december

1.042.953

1.042.841

10.3 Waarborgsommen
 

2019

2018

ontv. waarborgsommen per 1 januari

3.164

3.002

mutaties

  

ontvangen waarborgsommen

837

926

uitbetaalde waarborgsommen

-742

-753

vrijval waarborgsommen

2

-11

totaal mutaties

97

162

ontv. waarborgsommen per 31 december

3.261

3.164

Dit betreft in rekening gebrachte waarborgsommen bij verhuur van bedrijfsruimten en winkels. Er vindt een rentevergoeding plaats.