jaarverslag 2019

3 Financiële vaste activa

Bij een aantal jaarrekeningposten is sprake van tijdelijke verschillen tussen de waardering volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grondslagen. Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen.

5 Onderhanden projecten

Afhankelijk van de stand van uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord. Deze wordt over 2018 en 2019 verantwoord onder post 11.3.

6 Vorderingen

De vordering in 2018 op overheid betrof nog te ontvangen subsidies in het kader van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).

7 Liquide middelen

Het betreft hier de aangehouden middelen bij de BNG, ING en ABN-AMRO. De netto schuld van de stichting bij de BNG is opgenomen onder post 11.1.

8 Groepsvermogen

Het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen is onder te verdelen in gerealiseerd groepsvermogen en niet-gerealiseerd groepsvermogen.

9 Voorzieningen

Deze voorziening heeft betrekking op de verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw.

10 Langlopende schulden

Het gemiddelde rentepercentage van de portefeuille ultimo 2019 bedraagt 2,81% (2018: 3,22%). De marktwaarde van de leningen is gebaseerd op de yieldcurve ultimo 2019 inclusief kredietopslag en bedraagt per 31 december 2019 € 2,01 miljard.

11 Kortlopende schulden

Afhankelijk van de stand van de uitvoering van het werk wordt deze post als actief dan wel passief verantwoord.

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Ten opzichte van 2018 zijn de huuropbrengsten gestegen door onder meer de huurverhoging, huurharmonisatie,  opleveringen en lagere leegstand.