jaarverslag 2019

Enkelvoudige balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

2019

2018

vaste activa

     

vastgoedbeleggingen

1

    

DAEB vastgoed in exploitatie

1

5.308.390

 

4.801.251

 

niet-DAEB vastgoed in exploitatie

1

1.606.927

 

1.395.404

 

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1

1.096.940

 

1.086.642

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1

39.744

 

40.493

 
   

8.052.001

 

7.323.790

materiële vaste activa

2

    

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

2

15.405

 

14.284

 

roerende zaken in exploitatie

2

3.743

 

3.368

 
   

19.148

 

17.652

financiële vaste activa

3

    

deelnemingen in groepsmaatschappijen

3.1

1.754

 

2.354

 

latente belasting vordering

3.2

61.392

 

65.291

 

overige vorderingen

3.3

4.419

 

4.672

 
   

67.565

 

72.317

som der vaste activa

  

8.138.714

 

7.413.759

vlottende activa

     

voorraden

4

    

vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

8.681

 

9.898

 

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

4.2

4.751

 

2.667

 
   

13.432

 

12.565

onderhanden projecten

5

 

0

 

-

      

vorderingen

6

    

huurdebiteuren

6.1

4.581

 

4.234

 

overheid en gemeente

6.2

351

 

1.819

 

vorderingen op groepsmaatschappijen

6.3

92

 

94

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4

2.054

 

1.891

 

overige vorderingen

6.5

19

 

1.751

 

overlopende activa

6.6

639

 

440

 
   

7.736

 

10.229

liquide middelen

7

 

388

 

503

som der vlottende activa

  

21.556

 

23.297

      

totaal activa

  

8.160.270

 

7.437.056

Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

2019

2018

eigen vermogen

8

 

5.296.376

 

4.671.817

      

voorzieningen

9

    

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

9.1

43.523

 

34.990

 

overige voorzieningen

9.2

1.158

 

954

 
   

44.681

 

35.944

langlopende schulden

10

    

leningen overheid

10.1

45.188

 

49.272

 

leningen kredietinstellingen

10.1

1.524.842

 

1.438.450

 

verplichting uit hoofde van VOV

10.2

1.042.953

 

1.042.841

 

waarborgsommen

10.3

3.261

 

3.164

 
   

2.616.244

 

2.533.727

kortlopende schulden

11

    

schulden aan overheid

11.1

4.157

 

3.849

 

schulden aan kredietinstellingen

11.1

104.360

 

86.863

 

schulden aan leveranciers

11.2

17.206

 

26.674

 

onderhanden projecten

11.3

0

 

702

 

belastingen en premies sociale verzekeringen

11.4

5.065

 

4.970

 

overige schulden

11.5

2

 

0

 

overlopende passiva

11.6

71.642

 

72.505

 

schulden aan verbonden partijen

11.7

537

 

5

 
   

202.969

 

195.568

      

totaal passiva

  

8.160.270

 

7.437.056