jaarverslag 2019

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2019

x € 1.000

toelichting

 

2019

 

2018

huuropbrengsten

12

330.151

 

320.302

 

opbrengsten servicecontracten

13.1

24.033

 

23.051

 

lasten servicecontracten

13.2

-24.894

 

-24.851

 

lasten verhuur- en beheeractiviteiten

14

-20.282

 

-20.505

 

lasten onderhoudsactiviteiten

15

-130.792

 

-115.472

 

overige directe operationele lasten exploitatie bezit

16

-53.742

 

-41.909

 

nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

  

124.474

 

140.616

      

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

3.183

 

19.441

 

lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

-1.800

 

-12.473

 

toegerekende organisatiekosten

 

-85

 

-72

 

toegerekende financieringskosten

 

-51

 

-354

 

nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

17

 

1.247

 

6.542

      

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 

36.725

 

36.055

 

toegerekende organisatiekosten

 

-1.090

 

-1.125

 

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 

-32.110

 

-27.678

 

nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

18

 

3.525

 

7.252

      

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.1

-63.153

 

-45.922

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.2

619.489

 

1.270.538

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

19.3

11.534

 

10.957

 

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

19.4

-314

 

-299

 

waardeveranderingen vastgoedportefeuille

  

567.556

 

1.235.274

      

opbrengsten overige activiteiten

 

3.151

 

3.256

 

kosten overige activiteiten

 

-7.117

 

-6.974

 

nettoresultaat overige activiteiten

20

 

-3.966

 

-3.718

      

overige organisatiekosten

21

 

-9.480

 

-7.956

leefbaarheid

22

 

-5.853

 

-7.562

      

waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

 

0

 

0

 

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

23.1

10

 

10

 

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

23.2

1.561

 

1.083

 

rentelasten en soortgelijke kosten

23.3

-50.015

 

-51.497

 

saldo financiële baten en lasten

  

-48.444

 

-50.404

      

resultaat voor belastingen

  

629.059

 

1.320.043

      
      

belastingen

24

 

-3.899

 

-6.815

resultaat deelnemingen

25

 

-599

 

-81

resultaat na belastingen

  

624.561

 

1.313.147

      

geconsolideerd resultaat na belastingen

     
      

resultaat aandeel derden

26

 

0

 

0

      

resultaat na belastingen

  

624.561

 

1.313.147