jaarverslag 2019

Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans over 2019

1 Vastgoedbeleggingen

 

2019

2018

niet-DAEB vastgoed in exploitatie

  

saldo geconsolideerde jaarrekening

1.609.404

1.395.689

activa Woonstad Holding BV

-2.248

0

activa Kennis en Energie BV

-229

-285

saldo enkelvoudige jaarrekening

1.606.927

1.395.404

3.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

2019

2018

Stadsherstel Historisch Rotterdam NV (1%)

89

89

Woonstad Holding BV

1.324

1.924

Kennis & Energie BV

341

341

saldo enkelvoudige jaarrekening

1.754

2.354

6.1 huurdebiteuren

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

4.586

4.234

Woonstad Holding BV

-5

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

4.581

4.234

6.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

2

4

Woonstad Holding BV

90

90

saldo enkelvoudige jaarrekening

92

94

6.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

2.054

1.891

Woonstad Holding BV

0

0

Kennis en Energie

0

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

2.054

1.891

6.5 Overige vorderingen

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

14

1.751

Woonstad Holding BV

5

0

Kennis en Energie BV

0

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

19

1.751

6.6 Overlopende activa

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

818

464

Woonstad Holding BV

-1

-14

Kennis en Energie BV

-178

-10

saldo enkelvoudige jaarrekening

639

440

7 Liquide middelen

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

1.179

2.673

Woonstad Holding BV

-736

-2.026

Kennis en Energie BV

-55

-144

saldo enkelvoudige jaarrekening

388

503

8 Eigen Vermogen

 

2019

2018

overige reserve

405.097

435.142

herwaarderingsreserve

4.891.279

4.236.675

totaal

5.296.376

4.671.817

8.1 Overige reserves

 

2019

2018

boekwaarde per 1 januari

435.141

556.188

resultaat boekjaar voor stelselwijziging Belastinglatentie verkopen

-66.259

-149.745

effect stelselwijziging Belastinglatentie verkopen

0

8.273

resultaat boekjaar na stelselwijziging Belastinglatentie verkopen

-66.259

-141.472

realisatie door verkopen

9.520

7.517

realisatie door sloop

19.396

9.700

realisatie door overige mutaties

7.299

3.208

boekwaarde per 31 december

405.097

435.141

8.2 Herwaarderingsreserve

 

DAEB

niet-DAEB

herwaarderings- reserve onroerende zaken VOV

totaal

boekwaarde per 1 januari 2018

1.766.364

508.176

525.285

2.799.825

realisatie door verkopen

-6.580

-937

0

-7.517

mutatie door sloop

-9.368

-332

0

-9.700

overige mutaties

-3.211

2

0

-3.209

herwaardering

1.071.919

228.948

156.409

1.457.276

boekwaarde per 31 december 2018

2.819.124

735.857

681.694

4.236.675

boekwaarde per 1 januari 2019

2.819.124

735.857

681.694

4.236.675

realisatie door verkopen

-6.435

-3.086

0

-9.520

mutatie door sloop

-17.570

-1.826

0

-19.396

overige mutaties

-7.567

268

0

-7.299

herwaardering

425.044

189.344

76.431

690.819

boekwaarde per 31 december 2019

3.212.597

920.558

758.125

4.891.279

10.1 leningen kredietinstellingen

saldo geconsolideerde jaarrekening

1.526.242

1.438.450

Woonstad Holding BV

-1.400

0

Kennis en Energie BV

0

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

1.524.842

1.438.450

11.1 Schulden aan kredietinstellingen en overheid

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

104.461

86.863

Woonstad Holding BV

-101

0

Kennis en Energie BV

0

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

104.360

86.863

11.2 Schulden aan leveranciers

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

17.239

26.681

Woonstad Holding BV

-16

-7

Kennis en Energie BV

-17

0

saldo enkelvoudige jaarrekening

17.206

26.674

11.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

5.081

4.959

Woonstad Holding BV

-16

7

Kennis en Energie BV

0

4

saldo enkelvoudige jaarrekening

5.065

4.970

11.6 Overlopende passiva

 

2019

2018

saldo geconsolideerde jaarrekening

71.784

72.632

Woonstad Holding BV

-37

-26

Kennis en Energie BV

-104

-101

saldo enkelvoudige jaarrekening

71.642

72.505