jaarverslag 2019

Verantwoording DAEB

Enkelvoudige gescheiden balans DAEB

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

DAEB

DAEB

  

2019

2018

vaste activa

   

vastgoedbeleggingen

1

  

DAEB vastgoed in exploitatie

1

5.308.390

4.801.251

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1

955.617

950.970

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1

31.451

11.899

  

6.295.458

5.764.120

    

materiële vaste activa

2

  

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

2

10.844

9.929

roerende zaken in exploitatie

2

3.667

3.290

  

14.511

13.219

    

financiële vaste activa

3

  

deelnemingen in groepsmaatschappijen

3.1

1.271.259

1.056.322

overige financiële vaste activa

3.2

16.660

32.724

overige vorderingen

3.3

4.236

4.546

interne lening

3.4

430.000

430.000

  

1.722.155

1.523.592

    

som der vaste activa

 

8.032.124

7.300.931

vlottende activa

   

voorraden

4

  

vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

413

994

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

4.2

0

0

  

413

994

    

onderhanden projecten

5

0

0

    

vorderingen

6

  

huurdebiteuren

6.1

3.806

3.384

gemeenten

6.2

145

1.819

vorderingen op groepsmaatschappijen

6.3

0

0

belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4

1.725

1.589

overige vorderingen

6.5

13

1.698

overlopende activa

6.6

556

394

  

6.245

8.884

    

liquide middelen

7

0

0

som der vlottende activa

 

6.658

9.878

    

totaal activa

 

8.038.782

7.310.809

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

DAEB

DAEB

  

2019

2018

groepsvermogen

8

  

herwaarderingsreserve

8.1

3.904.240

3.443.598

overige reserves

8.2

1.392.136

1.228.219

  

5.296.376

4.671.817

    

voorzieningen

9

  

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

9.1

43.219

32.622

overige voorzieningen

9.2

705

570

  

43.924

33.192

    

langlopende schulden

10

  

leningen overheid

10.1

45.188

49.272

leningen kredietinstellingen

10.1

1.524.842

1.438.450

interne lening

10.1

0

0

verplichting uit hoofde van VOV

10.2

908.965

910.761

waarborgsommen

10.3

220

196

  

2.479.215

2.398.679

    

kortlopende schulden

11

  

schulden aan kredietinstellingen

11.1

133.689

115.762

    

schulden aan overheid

11.1

4.157

3.839

schulden aan leveranciers

11.2

13.250

17.109

onderhanden projecten

11.3

0

0

belastingen en premies sociale verzekeringen

11.4

1.525

4.675

overige schulden

11.5

2

0

overlopende passiva

11.6

66.174

65.736

schulden aan verbonden partijen

11.7

470

0

  

219.267

207.121

    

totaal passiva

 

8.038.782

7.310.809

Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening DAEB

x € 1.000

ref

DAEB

DAEB

  

2019

2018

huuropbrengsten

12

256.979

250.899

opbrengsten servicecontracten

13.1

21.832

20.942

lasten servicecontracten

13.2

-22.353

-22.257

lasten verhuur- en beheeractiviteiten

14

-18.069

-17.557

lasten onderhoudsactiviteiten

15

-110.923

-100.128

overige directe operationele lasten exploitatie bezit

16

-45.183

-32.926

nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

 

82.283

98.973

    

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

0

0

lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

0

0

toegerekende organisatiekosten

 

16

-11

toegerekende financieringskosten

 

0

0

nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

17

16

-11

    

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 

10.759

15.043

toegerekende organisatiekosten

 

-932

-998

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 

-9.098

-10.383

nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

18

729

3.663

    

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.1

-63.663

-44.770

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.2

451.750

1.040.291

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

19.3

7.697

9.742

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

19.4

-298

-269

waardeveranderingen vastgoedportefeuille

 

395.486

1.004.994

    

opbrengsten overige activiteiten

 

0

0

kosten overige activiteiten

 

-3.288

-3.195

nettoresultaat overige activiteiten

20

-3.288

-3.195

    

overige organisatiekosten

21

-8.053

-6.754

leefbaarheid

22

-5.853

-7.548

    

waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

 

0

0

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

23.1

0

0

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

23.2

14.120

13.776

rentelasten en soortgelijke kosten

23.3

-49.976

-51.481

saldo financiële baten en lasten

 

-35.856

-37.705

    

resultaat voor belastingen

 

425.464

1.052.416

    
    

belastingen

24

-16.064

-27.840

resultaat deelnemingen

25

214.935

288.466

resultaat na belastingen

 

624.335

1.313.042

Enkelvoudige gescheiden kasstroomoverzicht DAEB

volgens directe methode (x € 1.000)

DAEB

DAEB

 

2019

2018

ontvangsten

  

huren

263.182

251.504

vergoedingen

24.232

20.944

overige bedrijfsontvangsten

4.185

7.537

renteontvangsten

12.857

12.857

saldo ingaande kasstromen

304.456

292.842

uitgaven

  

personeelsuitgaven

31.729

29.184

onderhoudsuitgaven

99.427

86.385

overige bedrijfsuitgaven

64.281

62.748

rente-uitgaven

51.116

53.566

sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat

318

2.724

verhuurdersheffing

24.250

14.918

leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

2.684

3.413

saldo uitgaande kasstromen

273.805

252.938

kasstroom uit operationele activiteiten

30.651

39.904

MVA ingaande kasstroom

  

verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden

12.456

17.391

verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

0

11.821

tussentelling ingaande kasstroom MVA

12.456

29.212

MVA uitgaande kasstroom

  

nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden

26.139

45.134

woningverbetering, (niet)woongelegenheden

32.722

4.001

aankoop (niet)woongelegenheden

74.219

61.645

sloopuitgaven (niet) woongelegenheden

842

3.233

investeringen overig

9.667

753

tussentelling uitgaande kasstroom MVA

143.589

114.766

kasstroom uit (des)investeringen

-131.133

-85.554

financieringsactiviteiten ingaand

  

nieuwe geborgde leningen

195.000

105.000

uitgaven

  

aflossingen geborgde leningen

101.772

56.193

kasstroom uit financieringsactiviteiten

93.228

48.807

mutatie geldmiddelen

-7.254

3.157

liquide middelen per 1 januari

-37.828

-40.984

liquide middelen per 31 december

-45.082

-37.827