jaarverslag 2019

Verantwoording niet-DAEB

Enkelvoudige gescheiden balans niet-DAEB

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

niet-DAEB

niet-DAEB

  

2019

2018

vaste activa

   

vastgoedbeleggingen

1

  

niet-DAEB in exploitatie

1

1.606.927

1.395.404

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1

141.323

135.673

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

1

8.293

28.593

  

1.756.543

1.559.670

    

materiële vaste activa

2

  

(on)roerende zaken ten dienste van exploitatie

2

4.561

4.355

roerende zaken in exploitatie

2

76

78

  

4.637

4.433

    

financiële vaste activa

3

  

deelnemingen in groepsmaatschappijen

3.1

1.754

2.354

overige financiële vaste activa

3.2

44.732

32.567

overige vorderingen

3.3

183

126

interne lening

3.4

0

0

  

46.669

35.047

    

som der vaste activa

 

1.807.849

1.599.150

vlottende activa

   

voorraden

4

  

vastgoed bestemd voor verkoop

4.1

8.268

8.904

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop

4.2

4.751

2.667

  

13.019

11.571

    

onderhanden projecten

5

0

0

    

vorderingen

6

  

huurdebiteuren

6.1

775

850

gemeenten

6.2

206

0

vorderingen op groepsmaatschappijen

6.3

92

94

belastingen en premies sociale verzekeringen

6.4

329

302

overige vorderingen

6.5

6

53

overlopende activa

6.6

83

47

  

1.491

1.346

    

liquide middelen

7

29.717

29.403

som der vlottende activa

 

44.227

42.320

    

totaal activa

 

1.852.076

1.641.470

(na resultaatbestemming) x € 1.000

ref

niet-DAEB

niet-DAEB

  

2019

2018

groepsvermogen

8

  

herwaarderingsreserve

8.1

987.039

793.078

overige reserves

8.2

284.219

263.245

  

1.271.258

1.056.323

    

voorzieningen

9

  

voorziening onrendabele investeringen, herstructureringen en einde exploitatie

9.1

304

2.369

overige voorzieningen

9.2

453

384

  

757

2.753

    

langlopende schulden

10

  

leningen overheid

10.1

0

0

leningen kredietinstellingen

10.1

0

0

interne lening

10.1

430.000

430.000

verplichting uit hoofde van VOV

10.2

133.988

132.080

waarborgsommen

10.3

3.041

2.968

  

567.029

565.048

    

kortlopende schulden

11

  

schulden aan overheid

11.1

0

10

schulden aan kredietinstellingen

11.1

0

0

schulden aan leveranciers

11.2

3.956

9.565

onderhanden projecten

11.3

0

702

belastingen en premies sociale verzekeringen

11.4

3.540

296

overige schulden

11.5

0

0

overlopende passiva

11.6

5.469

6.768

schulden aan verbonden partijen

11.7

67

5

  

13.032

17.346

    

totaal passiva

 

1.852.076

1.641.470

Enkelvoudige gescheiden winst-en-verliesrekening niet-DAEB

x € 1.000

ref

niet-DAEB

niet-DAEB

  

2019

2018

huuropbrengsten

12

73.172

69.403

opbrengsten servicecontracten

13.1

2.201

2.109

lasten servicecontracten

13.2

-2.541

-2.594

lasten verhuur- en beheeractiviteiten

14

-2.213

-2.948

lasten onderhoudsactiviteiten

15

-19.869

-15.344

overige directe operationele lasten exploitatie bezit

16

-8.559

-8.983

nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

 

42.191

41.643

    

omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

3.183

19.440

lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling

 

-1.800

-12.473

toegerekende organisatiekosten

 

-101

-61

toegerekende financieringskosten

 

-51

-354

nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling

17

1.231

6.553

    

verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

 

25.966

21.012

toegerekende organisatiekosten

 

-158

-127

boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

 

-23.012

-17.295

nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille

18

2.796

3.589

    

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.1

510

-1.153

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

19.2

167.739

230.247

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

19.3

3.837

1.215

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

19.4

-16

-30

waardeveranderingen vastgoedportefeuille

 

172.070

230.279

    

opbrengsten overige activiteiten

 

3.151

3.256

kosten overige activiteiten

 

-3.829

-3.778

nettoresultaat overige activiteiten

20

-678

-522

    

overige organisatiekosten

21

-1.653

-1.307

leefbaarheid

22

0

-14

    

waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

   

opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

23.1

10

0

andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

23.2

298

174

rentelasten en soortgelijke kosten

23.3

-12.896

-12.873

saldo financiële baten en lasten

 

-12.588

-12.699

    

resultaat voor belastingen

 

203.369

267.522

    
    

belastingen

24

12.165

21.025

resultaat deelnemingen

25

-599

-81

resultaat na belastingen

 

214.935

288.466

Enkelvoudige gescheiden kasstroomoverzicht niet-DAEB

volgens directe methode (x € 1.000)

niet-DAEB

niet-DAEB

 

2019

2018

ontvangsten

  

huren

66.411

69.763

vergoedingen

2.440

2.110

overige bedrijfsontvangsten

3.575

4.830

saldo ingaande kasstromen

72.426

76.703

Uitgaven

  

personeelsuitgaven

7.623

7.590

onderhoudsuitgaven

19.821

12.445

overige bedrijfsuitgaven

10.397

13.245

rente-uitgaven

12.857

12.857

sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat

61

704

verhuurdersheffing

5.077

2.892

leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden

0

16

saldo uitgaande kasstromen

55.836

49.749

kasstroom uit operationele activiteiten

16.590

26.954

MVA ingaande kasstroom

  

verkoopontvangsten bestaande huur-, (niet)woonwoongelegenheden

5.970

4.206

verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop

17.879

3.488

verkoopontvangsten nieuwbouw, (niet)woonwoongelegenheden

5.693

15.486

tussentelling ingaande kasstroom MVA

29.542

23.180

MVA uitgaande kasstroom

  

nieuwbouw huur-, (niet) woongelegenheden

15.647

17.617

woningverbetering, (niet)woongelegenheden

2.327

865

aankoop (niet)woongelegenheden

3.001

3.581

nieuwbouw verkoop (niet) woongelegenheden

7.528

0

aankoop woongelegenheden (VOV) doorverkoop

15.683

14.667

sloopuitgaven (niet) woongelegenheden

270

666

investeringen overig

1.362

5

tussentelling uitgaande kasstroom MVA

45.818

37.401

kasstroom uit (des)investeringen

-16.276

-14.221

mutatie geldmiddelen

314

12.732

liquide middelen per 1 januari

29.403

16.670

liquide middelen per 31 december

29.717

29.403