jaarverslag 2019

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De bezoldiging van de Raad van Bestuur van de woningcorporatie bedroeg in 2019 € 388.163 (2018: € 440.899). De bezoldiging van de bestuurders omvat:

  • periodiek betaalde beloningen (zoals salarissen, sociale lasten, vakantiegeld, bijtelling als gevolg van ter beschikking stelling van auto en representatiegelden)

  • beloningen betaalbaar op termijn

De honorering van de leden van de Raad van Bestuur is bij hun aanstelling gebaseerd op de adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Statutair Bestuurder Woningcorporaties (commissie Izeboud).

Mevrouw Molenaar en de heer Feenstra zijn in dienst getreden bij Woonstad Rotterdam vóór 1 januari 2013. Voor bezoldigingsafspraken die gemaakt zijn voor de inwerkingtreding van de WNT staffel 2013 geldt een overgangsrecht, inclusief afbouwperiode. Voor mevrouw Molenaar is voor het jaar 2019 sprake van een daadwerkelijke afbouw.

De heer el Achkar is in dienst getreden per 1 december 2019.

Met de bestuurders zijn geen afspraken gemaakt over een variabele beloning op basis van bepaalde prestatiecriteria.

Voor de bezoldiging van commissarissen en voor uitkeringen ten behoeve van voormalige commissarissen van de woningcorporatie kwam in 2019 een bedrag van € 100.840 (2018: € 97.353) ten laste van de woningcorporatie.

Raad van Bestuur

De samenstelling van de Raad van Bestuur (RvB) is in 2019 gewijzigd:

  • mevrouw drs. M.B.T. Molenaar (1958), voorzitter

  • de heer drs. R.J. Feenstra RA (1959), lid (uit dienst per 1 september 2019)

  • de heer ir. M. el Achkar MCM (1973), lid (in dienst per 1 december 2019)

De Raad van Bestuur bestuurt Woonstad Rotterdam en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over beleid, risicobeheersing, resultaten en deelnemingen. De Raad van Bestuur vergadert eenmaal per twee weken apart en eenmaal per twee weken in MT-verband. Besluiten van beide overleggen worden intern gepubliceerd en opgeslagen in het managementinformatiesysteem.

Portefeuilleverdeling

De portefeuille verdeling is met de komst van nieuw lid van bestuur per 1 december 2019 aangepast.

De portefeuille van de voorzitter van de Raad van Bestuur omvat strategie en communicatie, Stadswonen en commerciële activiteiten, portefeuillemanagement, bestuurlijke en juridische zaken, personeel en organisatieontwikkeling en digitale innovatie en transformatie. De portefeuille van het lid van de Raad van Bestuur omvat finance en control, Interne Audit Dienst, vastgoed­beheer en ontwikkeling, verhuur en wijkbeheer, informatie en communicatie technologie en facilitaire zaken. 

WNT-verantwoording 2019 Woonstad Rotterdam

De WNT is van toepassing op Woonstad Rotterdam. Voor de woningcorporatiesector is per 1 januari 2014 een regeling vastgesteld die een differentiatie bevat in bezoldigingsmaxima, aansluitend bij de schaalgrootte en het werkgebied van de corporatie. De differentiatie is toegepast op basis van woongelegenheden en gemeentegrootte. Elke woningcorporatie wordt op basis hiervan ingedeeld in een bezoldigingsklasse waaraan een maximum bezoldiging is gekoppeld. Woonstad Rotterdam is ingedeeld in de hoogste klasse (H). Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor 2019 is € 194.000.

bezoldiging Raad van Bestuur

bedragen x € 1

M.B.T. Molenaar

R.J. Feenstra

M. el Achkar

functiegegevens

voorzitter
Raad van Bestuur

lid
Raad van Bestuur

lid
Raad van Bestuur

aanvang en einde functievervulling in 2019

01.01 – 31.12

01.01 – 31.08

01.12 – 31.12

omvang dienstverband

1,0 fte

1,0 fte

1,0 fte

dienstbetrekking?

ja

ja

ja

    

bezoldiging

   

beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

207.097

124.860

14.264

beloningen betaalbaar op termijn

23.744

15.297

1.891

subtotaal

230.841

140.157

16.155

individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

129.156

16.477

-/- onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

totaal bezoldiging 2019

230.841

140.157

16.155

Reden waarom de overschrijding is toegestaan

overgangsrecht
WNT-1

overgangsrecht
WNT-2

n.v.t.

    

gegevens 2018

   

bedragen x € 1

M.B.T. Molenaar

R.J. Feenstra

M. el Achkar

functiegegevens

voorzitter
Raad van Bestuur

lid
Raad van Bestuur

-

aanvang en einde functievervulling in 2018

01.01 – 31.12

01.01 – 31.12

-

omvang dienstverband

1,0 fte

1,0 fte

-

    

bezoldiging

   

beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

207.978

187.248

-

beloningen betaalbaar op termijn

23.229

22.444

-

subtotaal

231.207

209.692

-

individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-

-/- onverschuldigd betaald bedrag

0

0

-

totaal bezoldiging 2018

231.207

209.692

-

Reden waarom de overschrijding is toegestaan

overgangsrecht
WNT-1

overgangsrecht
WNT-2

-

De premie VPL/OVP is opgenomen in de bezoldiging onder beloningen betaalbaar op termijn, aangezien dit een verplicht onderdeel is van de WNT verantwoording. Hier vloeit voor beide bestuurders feitelijk geen (toekomstige) beloning uit voort, omdat beide bestuurders na 1949 zijn geboren en na 2005 bij een woningcorporatie in dienst zijn getreden. Daarom kunnen zij op grond van de voorwaarden van de regelingen geen aanspraak maken op een uitkering uit de VPL/OVP.

Onder de WNT geldt tevens een publicatieverplichting in de jaarrekening voor overige functio­narissen (niet zijnde topfunctio­narissen) die de WNT norm overschrijden. Dat is bij Woonstad Rotter­dam in 2019 niet van toepassing.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

bedragen x € 1

R.J. Feenstra

functiegegevens

 

functie(s) bij beëindiging dienstverband

lid Raad van Bestuur

omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0 fte

jaar waarin dienstverband is beëindigd

2019

  

uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

 

overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

individueel toepasseljk maximum

75.000

totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

waarvan betaald in 2019

75.000

onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de Raad van Bestuur (RvB) van Woonstad Rotterdam en de met haar verbonden ondernemingen, is werkgever van de RvB en staat het bestuur met adviezen terzijde. Daarbij opereert de RvC vanzelfsprekend binnen de kaders van de (Woning)wet en onderschrijft de raad de in de Aedescode en Governancecode Woningcorporaties vastgelegde beginselen en aanbevelingen.

De RvC bestaat uit zes leden. Twee leden zijn benoemd op voordracht van de Klantenraad en één lid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Woonstad Rotter­dam hanteert een maximale zittings­duur van tweemaal vier jaar. Eind december 2018 eindigde de eerste termijn van mevrouw Schippers. Na verkrijging van een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties is mevrouw Schippers herbenoemd voor een periode van vier jaar.

leden Raad van Commissarissen
 

einde zittingstermijn

herbenoembaar

drs. A.M. Breeman (voorzitter)

01-01-2021

nee

drs. H.H.H. Wieleman RA

18-10-2022

ja

drs. A. Rijckenberg

06-02-2020

nee

ing. F. Darkaoui

01-11-2020

nee

ir. T.V.M. Heerkens

01-01-2021

nee

ing. C.J. Schippers MSUS

01-01-2023

nee

Woonstad Rotter­dam behoort op basis van aantal vhe's in eigendom tot de hoogste bezoldigingsklasse (VTW Beroepsregel J). De VTW heeft als bindende beroepsregel de volgende maximale honoraria 2019 voor deze klasse vastgesteld:

  • voor een lid € 19.400 per jaar

  • voor de voorzitter (toeslag 50%) € 29.050 per jaar

De honorering van de voorzitter (€ 23.240) en leden (€15.520) valt hiermee binnen de WNT en binnen hetgeen is aangegeven in de sectorbrede beloningscode. Een algemene kosten- of vacatiegeldregeling is niet van toepassing. Voor de leden van de Raad van Commis­sarissen zijn geen beloningen betaalbaar op termijn van toepassing.

x € 1

drs. A.M. Breeman (voorzitter)

drs. H.H.H. Wieleman RA

drs. A. Rijckenberg

ing. F. Darkaoui

ir. T.V.M. Heerkens

ing. C.J. Schippers MSUS

functiegegevens

voorzitter RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

aanvang en einde functievervulling 2019

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

bezoldiging

      

totale bezoldiging

23.240

15.520

15.520

15.520

15.520

15.520

individuele toepasselijk bezoldigingsmaximum

29.100

19.400

19.400

19.400

19.400

19.400

onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

0

0

0

totaal bezoldiging 2019

23.240

15.520

15.520

15.520

15.520

15.520

reden waarom de overschrijding is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

       

gegevens 2018

      

functiegegevens

voorzitter RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

lid RvC

aanvang en einde functievervulling 2018

01.01 - 31.12

18.10 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

bezoldiging

      

totale bezoldiing

22.400

3.076

14.970

14.970

14.970

14.970

individuele toepasselijk bezoldigingsmaximum

28.350

3.884

18.900

18.900

18.900

18.900

onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

0

0

0

totaal bezoldiging 2018

22.400

3.076

14.970

14.970

14.970

14.970

reden waarom de overschrijding is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.