2018

Kengetallen

Kengetallen

2018

2017

2016

2015

2014

gegevens vastgoedbezit

     

huurwoningen totaal

46.427

46.353

46.426

46.028

44.282

onzelfstandige overige eenheden

4.269

4.353

4.366

4.719

803

garages

2.700

2.882

1.897

1.641

701

bedrijfsruimten/winkels/overig

1.658

1.665

1.579

1.498

1.306

aantal VOV woningen voorraad teruggekocht

52

37

61

78

106

totaal vhe's in eigendom

55.106

55.290

54.329

53.964

47.198

aantal VOV woningen

5.267

5.617

5.976

6.215

6.422

totaal vhe's in beheer

60.373

60.907

60.305

60.179

53.620

      

verhuring van woningen (%)

     

mutatiegraad

10,1

10,2

10,2

11,1

8,8

huurachterstand totaal

1,7

2,2

3,8

4,1

3,9

huurderving

1,5

1,7

2,1

2,6

2,9

      

kengetallen WSW

     

Interest Coverage Ratio

2,3

2,2

1,7

1,8

1,5

Debt Service Coverage Ratio

vervallen

1,6

1,3

1,3

1,1

solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde)

58%

nvt

nvt

nvt

nvt

Loan to Value (o.b.v. beleidswaarde)

38%

nvt

nvt

nvt

nvt

solvabiliteit (o.b.v. bedrijfswaarde) vervallen

nvt

29%

26%

28%

25%

Loan to Value (o.b.v. bedrijfswaarde) vervallen

nvt

59%

64%

62%

65%

dekkingsratio

25%

28%

26%

0%

0%

      

continuïteit (%)

     

solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde verhuurde staat)

62,6

55,7

50,2

45,8

0,5

gemiddelde rentevoet in %

3,3

3,4

3,6

3,8

4,4

direct rendement

2,8

3,5

3,6

3,5

4,7

indirect rendement

26,2

20,4

8,5

0,4

1,7

totaal rendement

29,0

23,8

12,1

3,9

6,3

marktwaarde verhuurde staat / WOZ waarde

89,0

85,8

72,6

69,5

67,7

huuropbrengsten / WOZ waarde

5,0

6,4

5,6

5,5

5,3

totale vreemd vermogen / WOZ waarde

40,0

25,7

43,8

47,3

44,1

      

Balans en winst-en-verliesrekening (x € 1.000)

     

eigen vermogen (o.b.v. marktwaarde)

4.663.544

3.356.013

2.430.518

2.080.699

2.032.164

leningenportefeuille

1.487.722

1.464.494

1.452.686

1.458.329

1.232.199

totale opbrengsten

357.852

363.090

353.834

339.373

304.426

rentelasten

51.510

54.396

57.166

58.667

60.419

onderhoudsuitgaven

105.079

104.776

104.409

89.399

67.669

leefbaarheid

3.555

4.543

5.614

6.826

6.983

overige bedrijfslasten

63.593

53.048

61.345

58.928

64.434

aantal fte ultimo boekjaar

512

499

493

498

466

      

Aedes Benchmark

712

737

743

776

886