2018

Strategie

De wereld verandert snel en ingrijpend. 2018 was het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe ondernemingsstrategie ‘Toekomstgericht met een menselijk gezicht’. Onze kerntaak is een gegeven: die is vastgelegd in wet- en regelgeving. Maar in de uitvoering van die taak kiezen we die accenten die de hoogste meerwaarde opleveren voor onze bewoners en voor de maatschappij als geheel. Voor de periode 2018-2020 hebben we daarbij concrete doelstellingen geformuleerd. Deze strategie is gemaakt samen met onze Klantenraad en de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS). Ook andere stakeholders hebben hun inbreng gegeven. En we hebben aansluiting gezocht met de gemeentelijke woonvisie en de Roadmap Next Economy.

Onder het overkoepelende themaToekomstgericht met een menselijk gezicht’ hebben we zes strategische pijlers geformuleerd waar we ons de komende jaren op concentreren:

De kern van ons bestaan

Voor Rotterdammers die in aanmerking komen voor een corporatiewoning, maken wij het mogelijk om goed, betaalbaar en met plezier te wonen. We brengen de kwaliteit van onze woningen op een hoger plan, en richten ons daarbij ook op het duurzamer en toekomstbestendig maken van ons vastgoed. Lees meer

De menselijke maat

In 2018 hebben we gewerkt aan een nog persoonlijkere benadering van onze bewoners. In het contact komt de beleving van bewoners centraal te staan en in de dienstverlening streven we naar zo veel mogelijk maatwerk. We betrekken bewoners zoveel mogelijk bij onze projecten. Door in te spelen op behoeften van kwetsbare bewoners kan deze groep zich beter redden in de samenleving. Lees meer

Duurzaamheid en circulariteit

Woonstad Rotterdam levert een substantiële bijdrage aan het verduurzamen van de woon- en leefomgeving voor Rotterdammers. Daarvoor hebben we een extra investeringsprogramma vastgesteld voor de periode 2018-2028. Onderdeel van deze ambitie is het CO2-neutraal maken van onze gehele woningvoorraad voor 2050. Ook zetten wij ons in voor circulair bouwen en verbouwen en een klimaatadaptieve voorraad. Lees meer

De digitale transformatie

Door te standaardiseren en te digitaliseren waar het kan, kunnen we maatwerk leveren waar dat moet, omdat er meer ruimte ontstaat voor menselijk contact. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid door betere dienstverlening. En tot lagere bedrijfslasten, door slimmere sturing en efficiëntere bedrijfsvoering. Lees meer

Excellente exploitatie en ontwikkeling

Het verbeteren van de kwaliteit van onze woningen is een continu proces van onderhoud, renovatie, transformatie en nieuwbouw. Daarom kiezen we voor innovatieve samenwerkingsverbanden met de beste marktpartijen en leveranciers. Ondernemerschap, investeringsvermogen en creativiteit dragen bij aan gezamenlijke innovatiekracht. Lees meer

Een vitale en lerende organisatie

We willen een lerende organisatie zijn, met deskundige en vakkundige medewerkers die het beste uit zichzelf halen. We zijn ambitieus, innovatief en leergierig en sturen op energie, bevlogenheid, eigenaarschap en vertrouwen. Dat willen we ook uitstralen, zodat we talentvolle mensen aantrekken. Lees meer